ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра електротехнічних систем в АПК

 • Викладачі кафедри
 • Лабораторії
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Загальна інформація

 Новый рисунок

У 2011 році   на базі кафедри «Фізика та прикладна механіка» була створена кафедра «Електротехнічних систем  в АПК та фізика». Кафедру очолив к.т.н., професор  Яковлєв Валерій Федорович.

            У вересні 2011 році вона за функціональними обов‘язками набула статусу, як випускаюча кафедра.

            Наступним етапом реформування став процес реорганізації кафедри Електротехнічних систем в АПК та фізики у вересні 2017 року на кафедру Електротехнічних систем під керівництвом к.т.н., проф. Яковлєвим В.Ф

До складу кафедри входять 7 викладачів (серед яких 1 доктор технічних наук, 2 кандидати економічних. наук,  2 ст. викладача, 2 асистента), 2 ст. лаборанта і 1 завідуючий лабораторією.

1.  Яковлєв  Валерій  Федорович – к.т.н., професор, зав. кафедрою  

2.  Смоляров Генадій Андрійович – к.е.н., доцент

3.  В’юненко Олександр Борисович - к.е.н., доцент

4.  Тимошенко  Григорій  Андрійович – ст. викладач

5.  Рясна Ольга Василівна – ст. викладач

6.  Стриж Віктор Олексійович –асистент

7.  Приходько Максим Сергійович – асистент

8.  Борищик  Наталія   Миколаївна – ст. лаборант

9.  Лазаренко Євгеній Юрійович – ст. лаборант

10. Литвин Артем Віталійович - аспірант

11.Лисенко Олексій Валерійович –  аспірант

На кафедрі викладаються дисципліни:

1. Електротехнічні матеріали.

2. Монтаж  електрообладнання і систем керування.

3. Основи електропостачання.

4. Основи електроприводу.

5. Електротехнології та електроосвітлення.

6.Електропривод і автоматизація.

7. Основи проектування енергетичних об’єктів АПК.

8. Електротехнології в АПК.

9. Електричні машини.

10. Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання.

11. Техніка високих напруг.

12. Електропостачання агропромислового комплексу.

13. Релейний захист та автоматика.

14. Електропривод виробничих машин і механізмів.

15. Технології наукових досліджень.

16. Станції та підстанції.

17. Надійність систем електропостачання.

18. Інформаційні технології

Напрями науково-дослідної роботи кафедри:

* Розробка методів і технічних засобів енергетичного та інформаційного впливу електромагнітного поля    і ультразвуку на сільськогосподарськіі продукти і матеріали (керівник: професор Яковлєв В.Ф.).

У застосуванні  полів  пружних  хвиль  для  контролю  якісних  ознак  і обробки сільськогосподарської продукції виділені наступні напрямки:

- розробка приладів експресного аналізу якісних ознак продукції для лабораторій хімічного й масового аналізу (визначення вологості  насіння, зміст сухих розчинних речовин, цукрів, нітратів, зміст жиру й білка в молоці й ін.).

- розробка технічних засобів автоматичного контролю якості продукції в технологічному потоці й керування цим процесом (сортування плодів по зрілості, виділення плодів, що мають механічні ушкодження, усерединіі плодові вогнища поразки хворобами, контроль розмірів, правильності форм, контроль витрати  компонентів кормових сумішей у потоці й ін).

- розробка технологічних систем на основі застосування акустичного поля для впливу на оброблюваний продукт або його компоненти  з метою одержання нового якісного стану (передпосівна обробка насіння різних культур, посвітління соків, консервування, пастеризація, виділення насіння із плаценти, очищення насіння від м’язги й ін).

* Розробка інформаційних технологій в енергозбереженні та електропостачанні  (керівник: доцент Смоляров Г.А.).

 У застосуванні  енергозбереження та електропостачання для розробки інформаційних технологій вирішуються наступні задачі:

   - дослідження параметрів системи управління технологічними процесами і режимами функціонування газотурбінних електростанцій та систем електропостачання;

   - розробка та вибір інформаційних технологій моніторингу процесів електропостачання на основі комплексів моделей інформаційних сигналів.

* Практичні задачі моніторингу електромережевого комплексу на основіі геоінформаційних систем    (керівник: доцент В'юненко О.Б.).

 У застосуванні моніторингу електромережевого комплексу на основіі геоінформаційних систем вирішуються наступні задачі:

   - аналіз  поточних  потреб з  електропостачання, оцінка  ефективності і систем електропостачання, прогнозу економічного розвитку районів,     обгрунтування необхідності реконструкції та розвитку;

   - моніторинг та  відстеження змін  технічного  стану  об'єктів і обладнання мереж, аналіз впливу на навколишнє середовище, збір даних по    трасах ліній, станцій і підстанцій;

Розроблені електронно-акустичні пристрої дозування кормо сумішей в технологічному потоці, визначення   білку та жиру в молоці, сухих речовин в плодових соках. Отримано 12 патентів та авторських свідоцтв на винахід. Опубліковано 103 наукових робіт у фахових виданнях України, Росії, Білорусії, Польщі.

На кафедрі працюють наукові  студентські гуртки, якими  керують викладачі: Смоляров Г.А."Релейний  захист", Тимошенко Г.А. "Монтаж електрообладнання", Рясна О.В. "Електричні машини", Стриж В.О. "Електроосвітлення",  Приходько М.С. "Електропривод".  Результатом діяльності наукових  студентських гуртків є: - написання випускних наукових робіт;

        

 

Яковлєв Валерій Федорович, к. т. н., професор, завідувач кафедри

Jakovlev

Автобіографічна довідка

         Народився у 1946 році, росіянин. Трудову діяльність почав з 1963 року. Працював електромонтером місцевого району електричних мереж, радіомеханіком телерадіоательє. У 1976 р. закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ) зі спеціальності інженер-електрик. Після закінчення інституту,   працював у МІМСГу (потім Таврійська Державна агротехнічна академія, університет) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедрою,   декана факультету.   Кандидат технічних наук з 1987 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва, м. Москва. З 1991 р. доцент.   З 2005р. професор. Вчене звання присвоєно Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2005 р. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації – 35 років. Загальний трудовий стаж-48 років.

Навчальна – методична робота. Читає курси лекцій з дисциплін «Електротехнічні матеріали», «Електротехнологія та електроосвітлення», «Основи електропостачання», «Основи проектування енергетичних об’єктів». Має 44 публікації навчально-методичного характеру, з яких 5 навчальних посібників та 2 підручники для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації у співавторстві, з грифами Міністерства освіти та МінАПК, 6 типових програм з навчальних дисциплін, затверджених Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва МінАПК за напрямом підготовки   «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» . Є членом науково-методичної комісії із енергетики та електротехнічних систем в агропромисловому комплексі (100101).

       Наукова робота. Має 103 наукових праць, які опубліковані у фахових виданнях України, Російській Федерації, Білорусії, Польщі, 12 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Приймає активну участь в республіканських, міжнародних науково-технічних конференціях, на яких виступає с доповідями на секціях та пленарних засіданнях. Приймає участь у атестації науково-педагогічних кадрів. З 1996 був членом спеціалізованої Вченої ради К 18.819.01 із захисту кандидатських дисертацій при Таврійському державному агротехнологічному університеті. Починаючи з 1988 року був керівником ряду державних наукових програм . За результатами наукових досліджень, які виконані у рамках наукових програм захищено 8 кандидатських дисертацій, 4 за особистим керівництвом. Направлення науково-дослідних робіт «Розробка методів і технічних засобів енергетичного та інформаційного впливу електромагнітного поля і ультразвуку   на сільськогосподарські продукти і матеріали».

Яковлєв Валерій Федорович -кандидатська дисертація “Метод и электромеханическое   устройство   контроля   качества   арбузов   1987р.,   05.20.02- Електрифікація сільського господарства .

          Анотація:Обґрунтованометод   та на його основі розроблено електронно-акустичний пристрій не руйнуючого контролю стиглості кавунів, а також визначені фізико – механічні властивості компонентів структури плодів.

Смоляров Генадій Андрійович, к.е.н., доцент

Новый рисунок 3Народився  у 1952 році, українець.

Трудову діяльність почав з 1969 року. Працював  робітником, техніком Сумської філії «Укрміськбудпроект», старшим техніком відділу автоматики та електроприводу Всесоюзного науково-дослідного інституту компресорного машинобудування.

Закінчив Харківський політехнічний інститут зі спеціальності «Автоматика та телемеханіка», кваліфікація -  інженер-електрик.

З 1980 року працював в Сумській філії Харківського сільськогосподарського інституту на посадах інженера-електронщика, асистента кафедри систем машинної обробки економічної інформації.

З 1987 року навчався в аспірантурі Московського економіко-статистичного інституту де в 1991 році захистив дисертацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.13 «Економіко-математичні методи».

З 1991 року продовжив працювати в Сумському аграрному інституті на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри кібернетики та інформатики. З 2016 року доцент кафедри електротехнічних систем.

Ведучий викладач з дисциплін  «Інформаційні технології»,«Технології наукових досліджень», «Основи електропостачання», «Релейний захист та автоматика».

Автор 56 публікацій навчально-методичного характеру, з яких  6 навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації у співавторстві, 1 з грифом  Міністерства освіти та МінАПК, навчальних  програм, затверджених Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва  МінАПК.

Здійснює курівництво дипломними роботами - підготовив 86 спеціалістів та магістрів.

Напрямок наукової роботи – інформаційні технології в енергозбереженні та електропостачанні.

Автор  76 наукових праць, з яких дві колективні монографії,  20 статей у міжнародних та  фахових виданнях України.

Рясна Ольга Василівна, старший викладач

Ryasna

Народилася в с.м.т. Жовтневе Білопільського району Сумської області.

В 1981 році поступила до ПТУ №8 м. Суми за спеціальністю «ЕОМ», яке закінчила у 1982 році та здобула кваліфікацію оператора ЕОМ.

З 1982 р. по 1986 р. працювала оператором СПМ Держбанку.

З 1986 р. по 2000р. працювала ст. лаборантом в Сумському державному університеті на кафедрі «Нарисна геометрія».

В 1992 році отримала повну вищу освіту (навчалася в Сумському фізико-технологічному інституті Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна Сумського філіалу) за спеціальністю 0612 «Промислова електроніка» та здобула кваліфікацію інженера електронної техніки.

З 2000 р. по 2005р. за переводом працювала в СНАУ старшим диспетчером деканату інженерно-технологічного факультету.

З 2001 р. по 2003 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри «Проектування технічних систем».

З 2005 року і по 01.09.2015 рік працювала на кафедрі «Проектування технічних систем» на посаді старшого викладача.

З 01.09.2015 року за конкурсом працюю старшим викладачем кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.

Навчальна робота. Основні дисципліни: „Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка”, «Комп’ютерна графіка (спецкурс)», «Електричні машини», «Електропривод та автоматизація», «Основи електроприводу», «Станції і підстанції».

Науково-дослідницька робота: Розробка науково-методичних основ управління якістю навчанням по технічним дисциплінам.

 

Тимошенко Григорій Андрійович, старший викладач

НTimosh

Народився 29 січня 1950 р. в селі Успенка Буринського району Сумської області. З 1957 по 1967 р. Навчався в Успенській середній школі . В 1968 р. закінчив Хотінське СПТУ-5. З 1968 по 1970 р. проходив службу в лавах Радянської Армії в групі Радянських військ. З 1970-1989 р.р. працював в колгоспі ім. Леніна Буринського району Сумської області на посаді техніка-електрика, інженера-електрика. Закінчив Глухівський с/г технікум по спеціальності “Електрифікація сільського господарства” Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту по спеціальності “Механізація сільського господарства”. З 1989 р. працював ст. викладачем на кафедрі “Енергетики в АПК”. З вересня 2011 року по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики.

       Назва наукової тематики: вдосконалення профіля крила ортогональної вітроустановки. Зміст впроваджуваних компонентів: Використання альтернативних видів енергії (вітру).

Основні переваги розробленої системи:

• Використання енергії вітру, як дешевого виду;

• Використання виробленої електроенергії для нагріву грунту в парниках і теплицях;

• Значне зменшення використання електроенергії від державних електростанцій.

Прогнозований ефект: від використання енергії вітру складає приблизно 20-25%.

 

Приходько Максим Сергійович, асистент

Prixodko

Народився 22 березня 1991 року в м. Легніца Польща.

З 1997-2008 навчався в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрельченка, отримав атестат про середню освіту.

З 2004-2007 був членом збірної «Спартак» м. Сум з тхеквондо, маю звання кандидата в майстри спорту.

З 2008-2013 навчався в Сумському національному аграрному університеті, отримав диплом про базову вищу освіту за напрямом «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та здобув кваліфікацію бакалавра техніка-електрика.

З 2011-2013 навчався на кафедрі військової підготовки на базі СУМДУ та отримав звання офіцера запасу.

З 2013-2015- СНАУ, отримав диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію інженера-дослідника з енергетики сільського господарства.

З 03.09.2015 Працюю асистентом кафедри «Електротехнічних систем в АПК та фізики»

         Дисципліни, що викладає:Електропривод і автоматизація, основи електроприводу, техніка високих напруг, електропривід виробничих машин і механізмів, станції та підстанції, електропостачання агропромислового комплексу.

Литвин Артем Віталійович, аспірант

Litvin

Народився 3  серпня 1987 року в с. Усок Ямпільського району Сумської області. В 2002 р. закінчив Усоцьку загальноосвітню школу 1-2 ступенів. З 2002 по 2006 р. навчався в Глухівському коледжі СНАУ.  Після закінчення вступив до Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка.  У 2009 р. закінчив магістратуру та отримав диплом «інженера електрика». З січня 2010 р.  працював на кафедрі «Енергетики в АПК». З вересня 2011 року  працював на посаді асистента  кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики. З вересня 2014 року по вересень 2015 року  працював на посаді старшого викладача   кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики. На даний час аспірант кафедри електротехнічних систем.

Савойський Олександр Юрійович, аспірант


Новый рисунок 2Народився 7 грудня 1991 року в с. Діброва Роменського району Сумської області. Протягом 1997-2008 р.р навчався в Дібрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. В 2008 році вступив до Сумського національного аграрного університету на інженерно – технологічний факультет. В 2012 році закінчив Сумський національний аграрний університет, отримав атестат за напрямком «Енергетика та електротехнічні системи АПК» та здобув кваліфікацію бакалавр. В 2013 році закінчив Сумський національний аграрний університет та отримав атестат за напрямком «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію спеціаліст. За напрямком підготовки проходив практику на підприємствах «Сумиобленерго». З 2013 року працював на посаді асистента кафедри «Енергетики в АПК» Сумського НАУ. З 2017 року   працює на посадіі старшого викладача кафедри «Енергетики в АПК» Сумського НАУ.

          

Лисенко Олексій Валерійович, аспірант

Новый рисунок 1Народився 23  червня 1991 року в м. Суми. В 2008 р. закінчив Сумську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрельченка. З 2008 по 2012 р. навчався в Сумському національному аграрному університеті, Інженерно-технологічному факультеті, спеціальність 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».  У 2013 р. закінчив навчання та отримав диплом «інженера-електрика» з відзнакою. 2013 р.  працює на посаді асистента кафедри «Електротехнічні системи в АПК та фізика» Сумського національного аграрного університету.

Дисципліни, що викладає: Електротехнології та електроосвітлення, електротехнології в АПК, інформаційно-керуючі системи в електричних мережах, проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання, станції та підстанції, електричні машини, електротехнічні матеріали, основи проектування енергетичних об'єктів АПК.

На даний час аспірант кафедри електротехнічних систем

 

Лабораторія «Монтаж енергообладнання»

laboratorija-1-foto-1laboratorija-1-foto-2

Лабораторія обладнана стендами для виконання електромонтажних робіт, ремонту електродвигунів, виконання електричних з'єднань та пайці проводів, виконання кабельних муфт, внутрішньої електропроводки, систем керування, плакатами, наочним обладнанням, стендами зі зразками електротехнічної продукції компаній «КОПОС» та «ДКС України» та іншим обладнанням, яке дозволяє забезпечити проведення всього циклу навчання, передбачених навчальним планом  з дисципліни: «Монтаж енергообладнання і систем керування»та «Електротехнічні матеріали».

Спеціалізована лабораторія «Електричні машини та електропривід»

laboratorija-2-foto-1laboratorija-2-foto-2

Лабораторія обладнана стендами «Електричні машини НТЦ – 01-03», стендами «Уралочка» у комплекті з електродвигунами різних типів (асинхронні з короткозамкненим та фазним ротором, постійного струму послідовного, паралельного та комбінованого збудження) та системами  керування електроприводом,  електропровідними установками, контрольно-вимірювальними приладами, комутаційними та захисними апаратами, плакатами, наочним обладнанням та іншим обладнанням, яке дозволяє забезпечити проведення всього циклу навчання, передбачених навчальним планом  з дисциплін: «Електричні машини» та «Основи електроприводу»

Кабінет дипломного та курсового проектування

laboratorija-3-foto-2laboratorija-3-foto-3

Кабінет обладнано стендами зі зразками електротехнічної продукції, стендами з прикладами виконання графічних робіт відповідних розділів дипломних та курсових проектів, стенди зі змістом основних умовних графічних позначень елементів енергетичних схем, укомплектовано технічною та довідковою літературою, комп’ютерною технікою, наочним та іншим обладнанням, яке дозволяє забезпечити проведення всього циклу навчання, передбачених навчальним планом з дисципліни: «Основ проектування енергетичних обєктів АПК» та інших дисциплін, по яким передбачено виконання курсових проектів та робіт.

Спеціалізована лабораторія «Електротехнології та електричне освітлення»

laboratorija-4-foto-1laboratorija-4-foto-2

Лабораторія обладнана стендами з лабораторним устаткуванням для дослідження джерел оптичного випромінювання: ламп розжарювання різних типів, газорозрядних ламп високого та низького тиску, опромінювальних установок (бактерицидної, вітальної, фотосинтетичної дії),  шафи керування опромінювальними установками, зразками світлотехнічної продукції, устаткуванням для вивчення електричних котлів, систем мікроклімату, електрообігрівних полів, термошафи, устаткування спеціальних видів електротехнології плакатами, наочним та іншим обладнанням, яке дозволяє забезпечити проведення всього циклу навчання, передбачених навчальним планом  з дисципліни: «Електротехнології та електричне освітлення».

Спеціалізована лабораторія «Електропостачання та техніки високих напруг»

laboratorija-5-foto-1laboratorija-5-foto-2

Лабораторія обладнана коміркою відхідної лінії 10 кВ, роз’єднувачами РЛНД-630 – 10 з приводом, повітряних вимикачів, трансформаторами струму, вимірювальними трансформатори напруги, зразками вентильних розрядників, ізоляторів, пристроями релейного захисту та автоматики, стендами для дослідження елементів електричних мереж, плакатами, наочним та іншим обладнанням, яке дозволяє забезпечити проведення всього циклу лабораторних робіт, передбачених навчальним планом.

Лабораторія «Механіки матеріалів і конструкцій»

laboratorija-6-foto-2laboratorija-6-foto-1

Мета та завдання навчальної лабораторії вивчення методів розрахунку конструкцій на міцність і жорсткість, навчитися правильному вибору конструкційних матеріалів, форми і розмірів деталей механізмів і машин, забезпечувати їх надійну роботу. Вивчення факторів, що впливають на міцність і жорсткість елементів машин і конструкцій, вивчення асортименту матеріалів та їх механічних властивостей.

Лабораторія «Оптики, механіки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму»

laboratorija-7-foto-1laboratorija-7-foto-2

Мета та завдання навчальної лабораторії - формування у студентів теоретичної бази знань на основі засвоєння законів фізики, фізичних явищ та процесів; дати студентам глибокі знання в області тих явищ та законів фізики, які необхідні при вивченні суміжних дисциплін, навчальний матеріал яких базується на знанні предмету в межах програми, а також в майбутній практичній діяльності інженера.Вивчення основних законів і положень фізики, які дають можливість зрозуміти загальні закономірності явищ природи, розглядання питань фізики, що безпосередньо стосуються проблем промислового та цивільного будівництва, висвітлювання прикладних проблем застосування фізичних методів у практиці будівництва, а також розглядання питань біофізики, що безпосередньо стосуються проблем життєдіяльності рослин та тварин і впливу на них зовнішніх фізичних факторів.

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратєва 160, інженерно-технологічний факультет, аудиторія 312.

Електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Готовність до співробітництва:

- розробка ультразвукових і електротехнологічних систем обробки та контролю якості сільськогосподарських продуктів і матеріалів.

- спільна розробка методик та засобів аналітичного контролю хімічного складу сипких матеріалів промислового та сільськогосподарського призначення з застосуванням фізичних явищ та властивостей.

- математичне моделювання робочого процесу різних механізмів.

- вплив дефектів на міграцію зерен мікроструктури твердих розчинів в окисних сполучень.

- з методики викладання опору матеріалів (механіки матеріалів і конструкцій), теорії пружності.

- в науковому плані – в застосуванні однорідних розв’язків математичної теорії пружності.

- чисельний аналіз динаміки підресорного колісного шасі спеціальних машин.

- розрахунок критичних швидкостей обертання роторів відцентрових насосів.

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
1 Гученко А.В., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Сонячні світильники та їх застосування. / А.В. Гученко, В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 6. 2014 – 70 с. 
 2  Діденко С.В., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Для чого потрібен плавний пуск асинхронного двигуна. / С.В. Діденко , В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 6. 2014 – 72 с.
 3  Божок А.І., Яковлєв В.Ф., Карпенко М.М.. Перспективи використання теплових насосів в Україні. / А.І. Божок , В.Ф. Яковлєв, М.М Карпенко // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 6. 2014 – 66 с.
 4  Мідний В.І., Яковлєв В.Ф., Лисенко О.В. Доцільність використання   освітлювальних LED - технологій   перед люмінесцентними. / В.І. Мідний , В.Ф. Яковлєв , О.В. Лисенко // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 6. 2014 – 98 с.
 5  Мільчаков В.І., Яковлєв В.Ф., Лисенко О.В. Застосування ультразвукових коливань у сільському господарстві. / В.І. Мільчаков , В.Ф. Яковлєв , О.В. Лисенко // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 6. 2014 – 99 с.

 

1 Іноземцев Г.Б.,Яковлєв В.Ф., Козирський В.В. Застосування акустичних технологій в аграрному виробництві: Навчальний посібник – К: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013, - 171 с. 
 2  Методика перевірочного розрахунку керованих дугогасильних контактів./М.М. Карпенко, А.І. Данильченко // Наукова конференція студентів СНАУ ,11-15 листопада 2013 р., тезиси докл.- ІІІ.,2013.- С.29.
 3  Сонячні світильники. / А.В. Литвин, А.В. Гученко // Наукова конференція студентів СНАУ ,11-15 листопада 2013 р., тезиси докл.- ІІІ.,2013.- С.30.
 4  Для чого потрібен плавний пуск асинхронного двигуна./А.В. Литвин, С.В. Діденко // Наукова конференція студентів СНАУ ,11-15 листопада 2013 р., тезиси докл.- ІІІ.,2013.- С.31.
 5 Електротехнологічна система для знезараження води./О.В. Лисенко, А.Г. Мідний // Наукова конференція студентів СНАУ ,11-15 листопада 2013 р., тезиси докл.- ІІІ.,2013.- С.32.
 6  Карпенко М.М., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Електротехнічна система для отримання озону /М.М. Карпенко, В.Ф. Яковлєв, А.В. Литвин // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 5. 2013 – 70 с.
 7  Лисенко О.В., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Електротехнічна система для знезараження рідин /О.В. Лисенко, В.Ф. Яковлєв, А.В. Литвин // Матеріали науково-практичної студентської конференції. ХНТСГУ – Харків – Вип. 5. 2013 – 78 с.
 8  Павлюченко А.М. Термодинамически эффективная энергосберегающая технология сушки и грануляции минерального удобрения с дополнительной выработкой электроэнергии и холода на основе принципов когенерации и тригенерации. Випуск 10(25), 2013. С. 181-189.
 9  Горовий С.О. Гідравлічний розрахунок суміщених опорно-ущільнювальних вузлів відцентрового насосу: стаття /С.О.Горовий - Вісник   СНАУ № 10(25), 2013. – C.165-170.
 10  Горовий С.О. Людина, природа, техніка у ХХІ столітті / С.О. Горовий // Відцентрові насосні агрегати та їх ущільнення : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., / Полтава, 21-22 листопада 2013р. - Полтавська державна Аграрна Академія, 2013. - С. 20-23.
 11  Шийко О.М., Павлюченко А.М. До проблеми розрахунку теплообміну і опору тертя надзвукових осесиметричних об’єктів в умовах працюючих двигунів РДТП за наявності в пристійному прикордонному шарі ламінарно-турбулентного переходу, ефекту стислості і неізотермічності./ О.М. Шийко, А.М. Павлюченко, //Системи озброєння і військова техніка: наук. журнал. – 2013. - №4.
 12  Татьянченко Б.Я., Довжик М.Я., Соларьов О.О. Лінії Чернова-Людерса в грунті від стрічкового навантаження: стаття / Б.Я. Татьянченко, М.Я. Довжик, О.О. Соларьов - Вісник   СНАУ № 10(25), 2013. – C.162-165.
 13  Татьянченко Б.Я. Напряженно-деформированное состояние грунта под следом колеса транспортного средства / Б.Я. Татьянченко // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Сборник докладов на междунар. наук.-практ. конф., 28-30 листопада 2013, м. Мінськ / Білорусія, 2013.
 14  До обґрунтування вибору часу скошування гречки в валки/ О.Г. Барабаш // Вісник ХНТУСГ, - Харків, 2013, - Вип. 135. – С. 53-57.
 15  Барабаш О.Г. Обзор и анализ технологических процессов обработки почвы под посевы гречихи в условиях лесостепной зоны /О.Г. Барабаш // Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Молодежь и инновации – 2013.- 29-31 травня 2013р. в м. Горки Республіка Белорусь. – С.73-76.
 16  Електротехнологічна система для знезараження води./О.В. Лисенко, А.Г. Мідний // Наукова конференція студентів СНАУ ,11-15 листопада 2013 р., тезиси докл.- ІІІ.,2013.- С.32.

 

1  Квітка С.А., Яковлєв В.Ф.,Нікітіна О.В. Електроніка та мікросхемотехніка:     Навчальний     посібник   /   За   заг. ред. проф. В.Ф.Яковлєва .- Суми.: СНАУ, 2012.- 285 с.
 2  Електричні   машини   і апарати:   навч.   посіб. / [ Ю.М. Куценко, В.Ф.Яковлєв та ін.] - К.: Аграрна освіта, 2012. - 449 с.
 3  Монтаж   електрообладнання   та засобів   автоматизації: навч. посіб./ [ Ю.М. Куценко, В.Ф. Яковлєв та ін. ] - Суми.: СНАУ, 2012. – 348 с.
 4  Електроніка   та   мікро   схемотехніка: навч. посіб. / [ С.О. Квітка, В.Ф. Яковлєв, О.В. Нікітіна ] / За заг. ред.   проф. В.Ф. Яковлєва – Суми.:   СНАУ, 2012 – 329 с.
 5  Яковлєв В.Ф., Куценко Ю.Н., Степанчук Г.В., Ключка Е.Л. «Воздействие стационарных электрических полей на семена и корневую систему сельско-хозяйственных растений». Вісник СНАУ, 2012р.- C.111-117.
 6  Яковлев В.Ф., Назаренко І.П., Лобода О.І., Петриченко С.В. Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій”. Вісник СНАУ, 2012 р.- С.117-122.
 7  Вовк А.Ю., Квитка С.А., Яковлєв В.Ф. Аналітичне порівняння методів визначення установленого перевищення температури обмоток статора асинхронного електродвигуна. Вісник СНАУ – Суми, -Вип. 8 (23), 2012.
 8  Пестун А.О., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Дослідження та порівняння технічних параметрів світодіодних ламп з люмінесцентними. Матеріали студентської наукової конференції. ХНТСГУ –Харків., 22 березня 2012 р.:тезиси докл. – Вип.4 – с.75.
 9  Яковлєв В.Ф. Впровадження альтернативних джерел живлення в сільській місцевості./ В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин , А.В. Бездідько // Наукова конференція студентів СНАУ ,12-16 листопада 2012 р., тезиси докл.- ІІІ.,2012.- С.30.
 10  Яковлєв В.Ф. Порівняння технічних характеристик та визначення працездатності автоматичних вимикачів в умовах аварійних режимів./ В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин , Д.І.Поляков // Наук. конф. студ. СНАУ,12-16 листопада 2012 р.: тезиси докл. - ІІІ.,2012.- С.28.
 11  Патент № 67844 Україна,МПК (2012.01),GO1N 27/00.   Установка для визначення вмісту вуглецю в золі винесення пиловугільних котлоагрегатів теплових електростанцій; заявл.15.07.11; опубл.12.03.12. Бюл.№ 5.
 12  Павлюченко А.М. Энергосберегающий эффект снижения сопротивления трения и увеличения производительности магистральныхнефтепроводов и нефтепродуктопроводов в натурных испытаниях при введении в турбулентный поток полимерных присадок. Вісник СНАУ. Випуск 6 (24), 2012. С. 173-179.
 13  Физика.Механика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 14  Физика.Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 45 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 15  Физика.Механика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 51 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 16  Физика. Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 17  Шийко А.Н. Уравнение внешней баллистики артиллерийского снаряда: стаття/ А.Н.Шийко - К.: Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», (Артиллерийское и стрелковое вооружение). Міжнародний науково-технічний журнал, № 2 (43), 2012. – 63 с.
 18  Котляревський І.В., Войтенко С.О., Татьянченко Б.Я., Шкурат О.І. Дослідження міцності і жорсткості деталей вакуумної камери: матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ. Том 3, 2012.
 19  Татьянченко Б.Я. Опыт организации и проведения занятий по курсу «Основы научного самопознания»: матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції [«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»], Харків, 5-7 квітня 2012.
 20  Физика.Механика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
21  Физика.Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 45 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 22  Физика.Механика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 51 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 23  Физика. Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
24  Барабаш Г.І., Барабаш О.Г. “Показники ефективності використання комбайнів при збиранні гречки”:стаття / Г.І.Барабаш, О.Г.Барабаш. – Вісник СНАУ N6 (24),2012.- С. 88-92..
 25  Физика.Механика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
26  Физика.Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания к изучению теоретического курса для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 45 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
27  Физика.Механика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 51 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
 28  Физика. Молекулярная физика и термодинамика:Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе для слушателей отделения по подготовке и обучению иностранных граждан / Сумы: СНАУ, 2012 год, 47 стр. к.т.н., доцент Горовий С.О., ст. викл. Мусієнко Н.О., ст.викл. Барабаш О.Г.
29
Яковлєв В.Ф. Впровадження альтернативних джерел живлення в сільській місцевості./ В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин , А.В. Бездідько // Наукова конференція студентів СНАУ ,12-16 листопада 2012 р., тезиси докл.- ІІІ.,2012.- С.30.
 30  Пестун А.О., Яковлєв В.Ф., Литвин А.В. Дослідження та порівняння технічних параметрів світодіодних ламп з люмінесцентними. Матеріали студентської наукової конференції. ХНТСГУ –Харків., 22 березня 2012 р.:тезиси докл. – Вип.4 – с.75.
31
Яковлєв В.Ф. Порівняння технічних характеристик та визначення працездатності автоматичних вимикачів в умовах аварійних режимів./ В.Ф. Яковлєв , А.В. Литвин , Д.І. Поляков // Наук. конф. студ. СНАУ ,12-16 листопада 2012 р.: тезиси докл.- ІІІ.,2012.- С.28.

 

1  Татьянченко Б.Я., Тарельник В.Б. Додаткова несуча здатність пресового з’єднання з періодичним кільцевим контактом спряжених поверхонь:статті/Б.Я.Татьянченко, В.Б.Тарельник - Вісник СНАУ № 8(23), 2011.- С.110-113.
 2  Татьянченко Б.Я., Олійник І.О. (аспірант).Радіальне переміщення циліндричної оболонки при симетричному навантаженні. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2011р.).- С.35.

 

1  Яковлєв В.Ф., Ю.М. Куценко,   Квітка С. А.,   Богатирьов   Ю.О. Проектування   систем   електрифікації   технологічних   процесів на підприємствах   АПК.   Загальні   питання   проектування: Навчальний посібник/ За заг. ред. проф.. В.Ф.Яковлєва .- Мелітополь.: Люкс, 2010.-117 с.
 2  Яковлєв В.Ф., Кушлик Р.В., Квітка С.О., Куценко Ю.М., Проектування систем електрифікації технологічних процесів на підприємствах АПК. Системи електричного освітлення:Навчальний посібник/ За заг. ред. проф. В.Ф. Яковлєва Мелітополь: Люкс, 2010. – 106 с.
 3  Кочмола М.М., Курочкина Л.П., Мусієнко Н.О., М.Ю. Геєнко. До питання діелькометричного визначення вмісту вуглецю в продуктах згорання твердого палива: стаття /М.М.Кочмола, Л.П. Курочкина, Н.О.Мусієнко, М.Ю. Геєнко - Вісник СНАУ. Випуск 1(21), 2010. Суми - С.57-61.
 4  Павлюченко А.М. Анализ перспектив практического использования новых технологий для защиты от коррозии нефте- и газопроводов, их сварных стыков и нефтегазопромыслового оборудования на шельфах морей. Вісник СНАУ. Випуск 2 (22), 2010. С.124-137.
 5  Горовий С.О., Балаховський Є.С. Відцентрові агрегати та їх гідравлічні ущільнення. // Матеріали науково- практичної конференції студентів СНАУ (8-12 листопада 2011 р.). С. 20.
 6  Горовий С.О. Динамічна стабільність ротора в симетричних ущільненнях насоса : стаття / С.О. Горовий.- Вісник СНАУ, №8(23). 2011.- С. 3-6.
 7  Шийко О.М. Рівняння зовнішньої балістики артилерійського боєприпаси // Артилерийское и стрелковое вооружение. – Киев: КБ «Артилерийское вооружение». – 2011. – № 2. – С. 14.
 8  Модель руху артилерійського снаряда, стабілізованого обертанням. Системи обробки інформації. Збірник наукових праць ХУПС. Харків: ХУПС. – 2010. – №1. - с. 147-152.
 9  Розрахунок складової донного опору аеродинамічного коефіцієнту лобового опору артилерійського снаряда. Артиллерийское и стрелковое вооружение. Международный научно-технический журнал. – Киев:КБ» Артиллерийское вооружение». – 2010. –№2. – с.63-64.
 10  Складова опору тиску аеродинамічного коефіцієнту лобового опору артилерійського снаряда. Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС. – 2010.– №1. – с. 108-117.
 11  Розрахунок складової опору тертя коефіцієнту лобового опору тіла конічної форми. Вісник СумДУ, Серія технічні науки. – Суми: СумДУ.–2010. – №2. с. 62-67.
 12  Кочмола М.М., Курочкина Л.П., Мусієнко Н.О. До питання діелькометричного визначення вмісту вуглецю в продуктах згорання твердого палива. Вісник СНАУ. Випуск 1(21), 2010. С.57-60.
 13  Барабаш Г.І., Барабаш О.Г. Математична модель визначення параметрів машинних агрегатів для обробітку грунту. Вісник СНАУ №2, 2010. С. 46-53.

 

1 Куценко Ю.М., Яковлєв В.Ф. Монтаж електрообладнання і систем керування: Підручник / За заг. ред.. проф. Яковлєва В.Ф. - К. : Аграрна освіта, 2009. – 348 с. 
2  Кочмола М.М., Курочкина Л.П., Колінько Г.І., Мусієнко Н.О., Геєнко М.Ю. Устройство по приготовлению образцов для рентгенофлуоресцентного анализа сыпучих материалов: стаття / М.М.Кочмола, Л.П. Курочкина, Г.І. Колінько, Н.О. Мусієнко, М.Ю. Геєнко - Вісник СНАУ. Випуск 7(20), 2009. Суми - С.91-95.
 3  Павлюченко А.М., Попков А.Н. Численный метод расчета нестационарного сопряженного теплообмена магистральных нефте- и газопроводов в грунте при отсутствии фазовых переходов на контактной границе. Вісник СНАУ. Випуск 1 (20), 2009. С. 16-24.
 4  Горовий С.О. Розрахунок гідродинамічних кутових моментів шпаринного ущільнення: стаття /С.О.Горовий - Вісник   СНАУ № 7(20), 2009. – C.95-107.
 5  Татьянченко Б.Я. Рівняння деформованої осі кільця з навантаженням рівномірно розташованими по колу радіальними силами: стаття /Б.Я.Татьянченко - Вісник СНАУ № 7(20), 2009.- С.24-27