Ukrainian English Russian Turkish

Кафедра охорони праці

 • Викладачі кафедри
 • Лабораторії
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Історія кафедри

obscheeКафедра організована в 1999 році на базі кафедр експлуатації машинно-тракторного парку та охорони праці.

Шандиба Олександр Борисович, к.т.н., доцент, зав. кафедрою

ShandubaЗавідувач кафедри Шандиба Олександр Борисович, к.т.н., доцент – спеціаліст в галузі виробничої санітарії та систем захисту навколишнього середовища від забруднення промисловими відходами. Відмінно закінчив СШ № 26 м. Суми (1972р.), санітарно-технічний факультет Харківського інженерно-будівельного інституту (1977 р.), а в 1988 році заочну аспірантуру Київського Національного університету будівництва та архітектури. Він продовжує дослідження з проблеми 2.1 Державної програми “Утилізація та знешкодження небезпечних викидів і скидів” з розробкою методики екологічної оцінки концентраційного фону рухомих забруднень в поверхневих шарах ґрунту”.

Шандиба О.Б. має досвід роботи в проектуванні та налагоджуванні систем водопостачання та каналізації промислових підприємств Харкова та Донбасу. Під його керівництвом було виконано 12 проектів та досліджень в галузі водоохоронних систем підприємств АПК та металургії. Він є автором 70 наукових робіт та 6 винаходів. З 1996 року він дійсний член Нью-Йоркської АН, а в 2000 році відзначений як «Людина року-2000» Кембриджським міжнародним біографічним центром (Англія), включений в довідник «Хто є хто в світі» (США) як європейський спеціаліст в галузі інженерної екології.

Шандиба О.Б. працює над дисертацією “Наукове обґрунтування водоохоронних систем підприємств агропромислового комплексу” на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук. Володіє англійською та французькою мовами. Член редакційної колегії журналу “Вісник СНАУ”, серія “Механізація та автоматизація виробничих процесів”.

Василенко Ольга Олександрівна, к.т.н., доцент

vasilenkoВасиленко Ольга Олександрівна, 1958 року народження, освіта вища. Закінчила Сумський державний педагогічний університет у ім. А.С.Макаренка у 1982 році за спеціальністю хімія та біологія, диплом ИВ – 042526. Кандидат технічних наук з 1999 року. Дисертацію захистила 26.02.1999р. у спеціалізо-ваній вченій раді Сумського державного університету. Диплом ДК № 004188. Стаж науково - педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівня акредитації – 21 рік, в тому числі у даному навчальному закладі 13 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III – IV акредитації:

1992 – 1994 рр. асистент кафедри загальноосвітніх дисциплін Сумського фізико–технічного інституту;

1994 – 2000 рр. старший викладач кафедри прикладної екології та безпеки життєдіяльності Сумського державного університету;

2000 р. – до теперішнього часу доцент кафедри охорони праці Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні курси: «Охорона праці в галузі», «Охорона праці», «Основи охорони праці». Загальний лекційний курс складає – 138 годин. Консультую розділи з охорони праці в дипломах бакалаврів, спеціалістів та магістрів студентів факультету харчових технологій і біолого-технологічного (денної та заочної форми навчання).

Приймаю участь у методичному забезпечені навчального процесу, спів автор 3 підручників з грифом МОН, автор 46 методичних розробок, маю – 12 патентів.

В жовтні поточного року пройшла курси підвищення кваліфікації в напрямку «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» в національному університеті біоресурсів і природокористування України і виконала випускну роботу на тему: «Упровадження сучасних новітніх технологій при викладанні дисципліни (Охорона праці в галузі)». Одержала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 880623.

 

Верещака Ірина Вікторівна, старший викладач

vereschakaВерещака Ірина Вікторівна 1962 року народження. В 1984 році закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут, санітарно-технологічний факультет, потім закінчила економічний факультет Сумського ДАУ. С 1985 по 1994 рік працювала в Сумської організації “Теплокомун-енерго” інженером теплової інспекції. З 1994 р. працює в СНАУ викладачем кафедри охорони праці. Працює над кандидатською дисертацією на тему “Еколого-економічні механізми організації раціонального гідро регулювання в сільськогосподарському виробництві”. Автор 10 публікацій.

Семерня Олена Володимирівна, старший викладач

SemernjaСемерня Олена Володимирівна 1962 року народження. В 1979 р. закінчила Сумську середню школу № 15. В 1979 – 1981 роках навчалася в Сумському торговельному технікумі. В 1986 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування. З 1990 по 2000 рік працювала викладачем технікуму Академії банківської справи. З 2001 р. до теперішнього часу – викладач кафедри охорони праці. В 2005 р. закінчила СНАУ з кваліфікацією «Магістр адміністративного менеджменту». Як співавтор, підготувала 7 статей з питань переробки і утилізації промислових відходів.

Олійник Ігор Олександрович, ст. викладач

OliynukОлійник Ігор Олександрович народився 17 лютого 1984 року в смт Недригайлів Сумської області. В 2002 році закінчивши ВПУ № 41 поступив до СНАУ за спеціальністю інженер механік. В 2006 році після закінчення магістратури прийнятий до аспірантури. З 2009 року працює асистентом кафедри охорона праці. Співавтор 5 статей за напрямком підвищення якості поверхневих шарів у відповідальних конструктивних елементах машин.

Тематика наукових дисертаційних та дипломних досліджень: «Технологія забезпечення підвищення якості поверхневих шарів деталей з чавуна».

Петрівний Віталій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри

PetrivniiНародився в 1980 році м. Суми. 

В 1995 році закінчив школу і вступив на навчання до Сумського машинобудівного коледжу за спеціальністю „Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”. 

В 2000 році закінчив коледж, здобув кваліфікацію техніка-технолога. Продовжив навчання на інженерному факультеті Сумського державного університету.

В 2002 році закінчив університет та здобув кваліфікацію магістра з технології машинобудування. Під час навчання в університеті працював лаборантом за сумісництвом на кафедрі „Металорізальних верстатів та інструменту”. 

Після закінчення університету працював інженером-конструктором на СНВО ім. Фрунзе. 

В 2002 році вступив до аспірантури СНАУ.

З 2003 року працював асистентом на кафедрі „Експлуатації і ремонту машин”. 

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2009 року - доцент кафедри технічного сервісу СНАУ.

Напрямок наукової роботи – розробка, складання та дослідження теплообмінних енергетичних установок нового покоління.

Кіндя Олена Павлівна, завідуюча навчально-методичним кабінетом

Новый рисунок

Кіндя Олена Павлівна, 1961 року народження, освіта вища. Закінчила Ростовський-на-Дону інститут сільськогосподарського машинобудування, факультет СГМ, інженер-механік (конструювання та виробництво с.\г. машин). З 1988 р. працює в СНАУ. Завідуюча навчально-методичним кабінетом кафедри охорони праці.

laboratorija-1-foto-1laboratorija-1-foto-3

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра має навчально-експериментальну лабораторію з охорони праці та довкілля, методичний кабінет з техніки безпеки. При Сумському державному науково-дослідному інституті мінеральних добрив та пігментів МІНДІП діє філія кафедри з лабораторним устаткуванням. Викладачі кафедри мають можливість проводити дослідження спільно з студентами та аспірантами.

Адреса: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 160, аудиторія 307, корпус інженерно-технологічного факультету СНАУ

Телефон: (0542) 62-78-34

Пропозиції колегам до спільної розробки наукових проблем або для їх впровадження у виробництво за темами:

Кафедра готова до співробітництва за наступними напрямками:

1.«Екологічна оцінка міграції забруднень в місцях складування побутових відходів» (доц. Шандиба О.Б.)

2.«Підвищення ефективності очисних споруд та удосконалення систем оборотного водопостачання підприємств АПК» (доц.. Шандиба О.Б.).

До впровадження пропонуються також ряд технологічних пристроїв та апаратів (гідроциклон-флотаторн) захисту навколишнього середовища з мінімальними затратами на впровадження в системах оборотного водопостачання, що викликали увагу закордонних спеціалістів. Спільні науково-дослідні роботи проводяться з Сумським держуніверситетом, Державним НДІ мінеральних добрив та пігментів, Інститутом гідромеханіки НАНУ (Київ), НПО “Енергосталь” (Харків), результатом яких є проектні розробки по модернізації очисних споруд металургійних і хімічних підприємств та виробництва мінеральних добрив.

Прогнозований ефект впровадження – зменшення витрат води в технологічних процесах мийки в 3-5 раз з відповідним скороченням об’ємів очисних споруд, економія хімічних реагентів та енергоресурсів на підготовку поверхні металевих виробів до нанесення захисних та функціональних покрить становила 15-40%.

Наукові впровадження технологій у виробництво:

Системи багатоступеневого промивання з установками очищенням стічних вод впроваджені на підприємствах металургійної, хімічної промисловості, транспорту, підприємствах АПК в Україні та Росії. Методика оцінки технологічних та екологічних ризиків пройшла апробацію у виробничих умовах підприємств АПК України.

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2015
 • 2016
1 Шандиба О.Б.
 2  

Н.О.Артюхова, О.Б. Шандиба, А.О.Артюхов. Оценка энергетической эффективности многоступенчатой конвективной сушки концентратов и минерального сырья. //Науковий Вісник НГУ, № 1(139). - 2014, С. 92-98. (Scopusref.).

 3

A.B.Shandyba, D.M.Shpetny. POLLUTION MIGRATION FORECAST FOR SOIL-GEOCHEMISTRY MAPPING. //EvironnementProtectionSci.”. p.12.

  Шандиба О.Б., Верещака І.В. Дослідження локальних систем оборотного водопостачання. // Вісник СНАУ № 26, серія „Механізація та автоматизація виробничих процесів”. Випуск 11(26), 2014. – С. 138-142.
4

A.B.Shandyba, N.A.Artyukhova. RATIONAL HOT AIR CONSUMPTION UNDER MULTISTAGE DRYING OFDISPERSIONMATERIALS/

//Збірник наукових праць 20-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века».(15-19 вересня 2014). – м. Южний, Одеської обл., Україна, 2014. – С. 67-72
5 Василенко О.О.
6

Василенко О.О. Одноразовий паперовий чохол для підголівника пасажирського крісла, як один із чинників покращення гігієни та санітарії в пасажирському, залізничному та автотранспорті. //Вісник СНАУ, серія „Механізація і автоматизація виробничих процесів”. Випуск 11 (26), 2014.- С 134-137.

7

Патент на корисну модель № 92264 Спосіб виробництва плавленого сиру

8 Патент на корисну модель № 92265 Спосіб виробництва плавленого сиру
9

Верещака І.В.

10 Верещака С.М., Верещака І.В. Термоупругое напряженное состояние, возникающее при соединении металлического фланца со стеклопластиковой трубой.// Материалы ХХ-й международной конференции Технологии ХХІ века (15-19 сентября 2014 года). Часть 1. Сумы, СНАУ, стр. 24.
11

Шандиба О.Б., Верещака І.В., Семерня О.В., Олійник І.О. Дослідження локальних систем оборотного водопостачання. // Вісник СНАУ № 26, серія „Механізація та автоматизація виробничих процесів”. Випуск 11(26), 2014. – С. 138-142.

12 Семерня О.В.
13

Шандиба О.Б., Верещака І.В., Олійник І.О., Семерня О.В. Дослідження локальних систем оборотного водопостачання. // Вісник СНАУ № 26, серія „Механізація та автоматизація виробничих процесів”. Випуск 11(26), 2014. – С. 138 -142.

 14

Олійник І.О.

 15

Шандиба О.Б., Верещака І.В., Олійник І.О. Дослідження локальних систем оборотного водопостачання. // Вісник СНАУ № 26, серія „Механізація та автоматизація виробничих процесів”. Випуск 11(26), 2014. – С. 138 -142.

 16

Свідоцтво про реєстрацію авторсього права на твір № 53790 „Комбинация – мелкий помол лекарственных препаратор до 1-5 микрон, смпециальная очистка воды и насыщение воды кислородом для более эффективного использования лекарственых препаратов”. Автори: Остапенко Г.О., Попович В.П., Олійник І.О.

 17

Свідоцтво про реєстрацію авторсього права на твір № 53791 „Специальная компьютерная программа на основе диагностики, клинических исследований лекарств, методологий лечения для более эффективного использования лекарственных препаратов”. Автори: Остапенко Г.О., Попович В.П., Олійник І.О.

 18

Свідоцтво про реєстрацію авторсього права на твір № 58471 „Региональный комплес по энергоэфективности та энергосбережению для решения социально экономических проблем”. Автори: Остапенко Г.О., Олійник І.О.

1 Шандиба О.Б., Семерня О.В., Верещака І.В., Білоус А.В. Оцінювання ролі водоохоронних зон в сільськогосподарському виробництві. // Вісник СНАУ. сер. ”Механізація та   автоматизація виробничих процесів”, – 2013. № 25. – С. 28–31 
 2  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Головченко Г.С. Локальні установки систем оборотного водопостачання з очищенням циркуляційної води. //Збірник наукових праць 19-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Техно-логии ХХІ века».(9-14 вересня 2013). – Алушта, 2013. – С. 84-88.
 3  Шандиба О.Б., Шпетний Д.М. Оцінювання впливу водоохоронних зон на екологічну безпеку водних об’єктів. //Збірник наукових праць 19-ї Міжнарод ної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века».(9-14 вересня 2013). – Алушта, 2013. – С. 106-108.
 4  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Верещака І.В., Білоус А.В. Оцінювання ролі водоохоронних зон в сільськогосподарському виробництві. // Вісник СНАУ. сер. ”Механізація та   автоматизація виробничих процесів”, – 2013. № 25. – С. 28–31
 5  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Головченко Г.С. Локальні установки систем оборотного водопостачання з очищенням циркуляційної води. //Збірник наукових праць 19-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века».(9-14 вересня 2013). – Алушта, 2013. – С. 84-88.
 6  Шандиба О.Б., Рубан М.М., Гончаров О.Г. Аналіз ефективності тонкошаро вого секціонування внутрішнього простору горизонтальних відстійників. // Збірник наукових статей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”. ( 9-13 вересня 2013). – Алушта, 2013. – Т. 1. – С. 269–272.
 7  Шандиба О.Б., Шпетний Д.М. Моделювання динаміки концентраційного фону рухомих забруднень EXEL // Збірник наукових статей. ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи ви рішення” (9-13 вересня 2013) – Алушта, 2013. – Т. 2. - С. 156–159.
 8  Василенко О.О. Можливі шляхи промислового сирощування двійчастих прісноводних молюсків рода Anodonta для ресторанного господарства. // Збірник наукових праць ХДУХТ.- Харків, 2013.-С. 3-9.
 9  Василенко О.О. Підвищення обізнаності та компетентності споживачів у виборі харчових продуктів. // Збірник наукових праць ХДУХТ.- Харків, 2013.-С.207-213.
 10  Василенко О.О. Шандиба О.Б., Верещака І.В. Проблеми ОП та життєдіяльності в місцевостях постраждалих у наслідку аварій на ЧАЕС, пов’язані з поступовим заселенням та впровадженням виробництва на раніше небезпечних територіях. Вісник СНАУ, серія Механізація і автоматизація виробничих
 11  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Верещака І.В., Білоус А.В. Оцінювання ролі водоохоронних зон в сільськогосподарському виробництві. // Вісник СНАУ. сер. ”Механізація та   автоматизація виробничих процесів”, – 2013. № 25. – С. 28–31

 

1 Шандиба О.Б.Оптимізація технологічних характеристик багатоступеневой гравітаційної сушарки. /Шандиба О.Б., Артюхова Н.О.// Збірник наукових статей. УШ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”. – Алушта, АР Крим, Україна. –10-14 вересня 2012. – С. 282–286. 
 2  О.Б. Шандиба. Аналіз ефективності тонкошарового секціонування внутріш нього простору горизонтальних відстійників./ О.Б. Шандиба, М.М. Рубан// Вісник СНАУ. сер. ”Механізація та   автоматизація виробничих процесів”. – 2012. № 8 (24). – С. 25– 28.
 3  A.B. Shandyba. Agroecological assessment of mineral-organic fertilizers./ A.B. Shandyba, PhD, G.S. Golovtchenko, E.V. Semernуа, N.S. Borozenec, S.V. Vakal.// Вісник СНАУ. сер. ”Механізація та   автоматизація виробничих процесів”, – 2012. № 8 (24). – С. 28–31.
 4  A.B. Shandyba. Agroecological assessment of mineral-organic fertilizers./ A.B. Shandyba, PhD, G.S. Golovtchenko, E.V. Semernуа, N.S. Borozenec, S.V. Vakal.//. Збірник наукових статей 18-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». – Алушта. – 10-15 вересня 2012. – С. 44– 47
 5  Патент на корисну модель. 74070. Україна, МПК F26 В 3/02 (2006.01), F26 В 17/12. Пристрій для сушіння дисперсних матеріалів / Артюхова Н.О., Юхименко М.П., Артюхов А.Є., Шандиба О.Б., заявник і власник Сум ДУ. – заявл. 16.05.2012 опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 6  Доценко В.Ф., Василенко О.О. Технологія продуктів ресторанного господарства: підручн. - К.: Університет «Україна», 2012–346 с.
 7  Свідоцтво про реєстрацію авторсього права на твір № 50926 «Коммунальное топливо». Автори: Остапенко Г.О., Якушко С.І., Олійник І.О.
 8  Свідоцтво про реєстрацію авторсього права на твір № 49873 «Краткая пояснительная записка «Увеливение КПД использования минеральных, органических, микроудобрений, зеленых удобрений и регуляторов (стимуляторов) роста растений с помощью специальной компюторной программой». Автори: Остапенко Г.О., Якушко С.І., Олійник І.О.
 9  Отримання державного патенту на винахід «Лущильний посад»/ Олійник І.О., Плавинський В.І.

 

1 Шандиба О.Б., Довжик М.Я., Семерня О.В. “Параметрическая идентифика- ция сейсмоприемников”. Збірник наукових статей 7-ї Міжнародної екологіч- ної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта /УкрНДІЕП.- Х. Райдер. 2011.- С.148-151. 
 2  Шандиба О.Б., Довжик М.Я., Семерня О.В. “Параметрическая идентификация сейсмоприемников”. Збірник наукових статей 7-ї Міжнародної екологічної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта /УкрНДІЕП.- Х. Райдер. 2011.- С.148-151.
 3  Шандиба О.Б.”Раціональне використання води при багатоступеневому промиванні дисперсних матеріалів”. Збірник наукових статей 17-ї Міжна-родної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 12-17 вересня 2011, - С. 65-68.
 4  Шандиба О.Б., В‘юненко О.Б. „Оцінюівння соціально-економічних наслідків виробничого травматизму”. Збірник наукових статей 17-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 12-17 вересня 2011, - С. 70-71.
 5  Шандиба О.Б. ”Диференційоване очищення води в системах оборотного водопостачання”. Збірник наукових статей 17-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 12-17 вересня 2011, - С. 77-81.
 6  Шандиба О.Б., Шандиба Н.О. „Енергозбереження багатоступеневих проце-сах сушіння сипких матеріалів” Вісник СНАУ № 8 (23),   сер. ”Механізація та автоматизація виробничих процесів”, 2011.
 7  Пузько І.Д., Рубан М.М., Верещака І.В. Визначення параметрів коливальних систем при гістерезисному розсіюванні енергії. Збірник наукових статей 16-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 6-11 вересня 2010, - С. 19-20.

 

1  Шандиба О.Б., Кузема О.С. “Оцінювання впливу виробничих факторів на рівень техногенної безпеки”. Збірник наукових статей 6-ї Міжнародної екологічної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта /УкрНДІЕП.- Х. Райдер. 2010.- С.146-150.
 2  Кузема О.С., Шандиба О.Б ” Видалення мікрофлори із рідин феромагнітними стинками під дією ультразвуку та електромагнітного поля”. Збірник наукових статей 16-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 6-11 вересня 2010, - С. 54-56.
 3  Шандиба О.Б., Вакал С.В. „Раціоналізація використання води при багатосту пеневому промиванні дисперсних матеріалів”. Зб.наук.статей „Конструкції для стабільного довкілля”(англ.,)/ CRC Press, Balkema Book, AK Leiden, The Netherlands (Нідерланди), 2010.- С. 281-283.
 4  Шандиба О.Б., Рубан М.М., Семерня О.В., Бровенко Л.С. Навчально- інформаційне моделювання екологічних ситуацій забруднення басейнів малих річок. Збірник наукових статей 16-ї Міжнародної науково-методичної конференції «Технологии ХХІ века». Алушта, 6-11 вересня 2010, - С. 28-29.
 5  Шандиба О.Б., Ярошенко І.Ф., Головащенко О.Ф. Вплив факторів ризику на безпеку виробництва. Вісник СНАУ № 1 (21) 2010, с. 122-124.
 6  Шандиба О.Б. „Екологічний моніторинг забруднення ґрунтів”. Праці Таврій-ського ДАТА, Мелітополь, червень 2010, вип. 9, т. 4, с. 156-163.
 7  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Верещака І.В., Косогоров О.В. Інтегровані технології переробки змішаних ТПВ. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 6-12 листопада 2010,   т ІІІ, ст. 22.
 8  Шандиба І.О., Лисенко О.М., Шандиба О.Б. Оцінювання рівня безпеки технологічних процесів з незалежним виробничим фактором. ІV Міжвузівська науково-технічна конференція СумДУ „Інформатика, математика, механіка”, квітень 2010, т ІІ, с.79.
 9  Шандиба О.Б., Кузема О.С. “Оцінювання впливу виробничих факторів на рівень техногенної безпеки”. VІ Міжнародна екологічна конференція „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”. Алушта, 6-11 вересня 2010 р.
 10  Кузема О.С., Шандиба О.Б. ” Видалення мікрофлори із рідин феромагнітними частинками під дією ультразвуку та електромагнітного поля”.   XVІ Міжнародна науково-методична конференція «Технологии ХХІ века». Алушта, 18-10 вересня 2010 р.
 11  Українець А.І., Домарецький В.А., Василенко О.О. Загальні технології харчових виробництв: підручн. - К.: Університет «Україна», 2010. – 814с.
 12  Шандиба О.Б., Семерня О.В., Верещака І.В., Косогоров О.В. Інтегровані технології переробки змішаних ТПВ. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 6-12 листопада 2010,   т ІІІ, ст. 22.
 13  Патентний винахід № 91927 „Спосіб обробки сполучних поверхонь деталей”. Дата видачі 10.09.2010 р. Автори: Тарельник В.Б., Олійник І.О.

 

1 Шандиба О.Б., Кузема О.С. “Енергозбереження   при   інтенсифікації массообмінних процесів”. Збірник наукових статей 5-ї Міжнародної екологічної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта /УкрНДІЕП.- Х. Райдер. 2009.- С.361-366.  
 2  Кузема О.С., Шандиба О.Б ”Використання полідисперсних частинок фериту барію для очищення води”. Збірник наукових статей 5-ї Міжнародної екологічної конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта /УкрНДІЕП.- Х. Райдер. 2009.- С.316-318
 3  Шандиба О.Б., Вакал С.В. „Раціоналізація використання води при багатосту пеневому промиванні дисперсних матеріалів”. Зб.наук.статей „Конструкції для стабільного довкілля”(англ.,)/ CRC Press, Balkema Book, AK Leiden, The Netherlands (Нідерланди), 2009.- С. 281-283.
 4  Шандиба О.Б Вплив фактору ризику на безпеку виробництва. Вісник СНАУ № 1 (21) 2010, с. 128-130.
 5  Шандиба О.Б. „Екологічний моніторинг забруднення грунтів”. Зб. Статей Міжнародної конференції „Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління”. Мелітополь /ТДАТА.- 4-6 червня 2009, С. 82-87.
 6  Пристрій для одержання соків із фруктів та овочів. Патент України на корисну модель № 400-42. Дата реєстрації 25.03.2009 р. Автори: Кузема О.С., Шандиба О.Б., Пузько І.Д., Троценко В.В.
 7  Шандиба О.Б. „Екологічний моніторинг забруднення грунтів”. Доповідь на Міжнародної конференції „Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління”. Мелітополь /ТДАТА.- 4-6 червня 2009.
 8  Шандиба О.Б., Кузема О.С. “Енергозбереження   при   інтенсифікації масоообмінних процесів”. Доповідь на 5-й Міжнародній екологічній конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта, 7-12 вересня 2009 р.
 9  Кузема О.С., Шандиба О.Б. ”Використання полідисперсних частинок фериту барію для очищення води”. Доповідь на 5-й Міжнародній екологічній конференції „Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Алушта, 7-12 вересня 2009 р.

 

1 Шандиба О.Б.
 2

A.B.Shandyba, D.M.Shpetny. POLLUTION MIGRATION FORECAST FOR SOIL-GEOCHEMISTRY MAPPING. // Geomatics, Landmanagement and Landscape.,No. 3 • 2015, 101–112.(Scopus ref.).

 3 A.B.Shandyba, Шандиба О.Б., Шпетний Д.М., Курило А.О. 2015. Прогнозування міграції токсичних компонентів на забруднених територіях. // Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологических исследований.: МОНОГРАФИЯ / [авт.кол. : Князева М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В.и др.].– Одесса: КУПРИЕНКО С.В, 2015.–192с.
 4 A.B. Shandyba, A.O.Kurilo.2015.Power interaction between viscous flow and some profiles with forward sharp edge. (Взаимодействие потока вязкой жидкости с передней острой кромкой профиля).– Одесса: КУПРИЕНКО С.В, 2015.– 5 с.
 5 A.B. Shandyba, D.M. Shpetny. Rational water consumption under multistage washing. (Раціональне використання води при багатоступеневому промиванні).// Труды XVII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики МДОЗМФ-2015, Харьков-Сумы, 2015, с.73-76.
 6

Шандиба О.Б., Сергієнко В.О., Курило А.О., Семерня О.В. Промивання дисперсних матеріалів в колонних апаратах // Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції “Технологии ХХІ века”. Ч. 1. (8-10 вересня 2015)- Суми, Глухів - С.144-147.

 7

Шандиба О.Б., Шпетний Д.М. Захисна роль водоохоронних зон при міграції рухомих забруднень. // Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції “Технологии ХХІ века”. Ч. 2.(8-10 вересня 2015)- Суми, Глухів - С.17-22.

 8 Василенко О.О.
 9

Василенко О.О., Довжик М.Я. Одноразовий паперовий чохол для підголівника пасажирського крісла, як один із чинників покращення гігієни і санітарії в пасажирському залізничному та автотранспорті // Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматиза-ція виробничих процесів» випуск 11 (26), 2015; Суми.: с. 25-28

 10

Василенко О.О., Семерня О. В. Порядок розроблення заходів профілактики з охорони праці на державному рівні// Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 11 (26), 2015; Суми.:-с. 88-92

 11 Василенко О.О., Захарова Т.В. Удосконалення технології плавлених сирів на основі сиру кисломолочного // Матеріали 21 міжнародної наукової конференції (8-10 вересня 2015 року)
 12

Василенко О.О., Рапута П.В. Удосконалення рецептур та розширення асортименту алкоголевмісних напоїв та настойок //Матеріали 21 міжнародної наукової конференції (8-10 вересня 2015 року) м. Глухів т.3., с.76.

 13

Василенко О.О., Мартинов С.В. Впровадження нових технологій міцних алкогольних напоїв у промисловість //Матеріали 21 міжнародної наукової конференції (8-10 вересня 2015 року) м. Глухів т.3., с.80.

 14

Василенко О.О., Мізь.Є.М. Особливості формування, пресування та самопресування сирів з низькою температурою другого нагрівання з метою збільшення їх виходу //Матеріали 21 міжнародної наукової конференції (8-10 вересня 2015 року)

м. Глухів т.3., с.81.

 15

Василенко О.О., Ростроса Т.В. Ефективне очищення промислових стічних вод і утилізація відходів для покращення екологічного стану Сумської області //Матеріали 21 міжнародної наукової конференції (8-10 вересня 2015 року) м. Глухів т.3., с.82.

 16

Отримано 2 державних патенти на корисну модель. (Василенко О.О., Геліх А. О. 1. Спосіб виробництва плавленого сиру. № 99973 ( На корисну модель) 2. Спосіб виробництва самогону. ( Позитивний висновок)

 17

Подана заявка на отримання патенту на корисну модель „Одноразовий паперовий чохол у пасажирському транспорті”.

 18

Наукова робота на тему: «Вивчення штучних джерел освітлення у контексті енергозбереження і безпеки експлуатації та аналіз шляхів удосконалення їх виробництва».

 19

Верещака І.В.

 20  

Верещaкa С.М., Дейнека А.В., В.В.Данильцев В.В., Верещака И.В.

Термоупругое напряженное состояние стеклопластиковой трубы в зоне соединения с металлическим фланцем. // Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 12 (27), 2015; Суми. Стор. 124-129.

21 Шандиба О.Б., Шпетний Д.М., Семерня О.В., Верещака І.В. Оцінка ризику забруднення водойм рухомими компонентами мінеральних добрив та пестицидів. . // Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 12 (27), 2015; Суми. Ст. 79-82.
22

Верещaкa С.М., Жигилій Д.О., В.В. Данильцев В.В., Верещака И.В.

Конструкційна міцність витяжної труби з композиційного матеріалу від дії вітрового навантаження // Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 12 (27), 2015; Суми. Стор. 129-134.

23

Семерня О.В.

24

Шандиба О.Б., Шпетний Д.М., Семерня О.В., Верещака І.В. Оцінка ризику забруднення водойм рухомими компонентами мінеральних добрив та пестицидів. . // Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 12 (27), 2015; Суми.

25

Василенко О.О., Семерня О. В. Порядок розроблення заходів профілактики з охорони праці на державному рівні// Вісник СНАУ серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» випуск 11 (26), 2015; Суми.: - с. 88-92.

28

Шандиба О.Б., Сергієнко В.О., Курило А.О. Семерня О.В. Промивання дисперсних матеріалів в колонних апаратах // Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції “Технологии ХХІ века”. (8-10 вересня 2015)- Суми, Глухів - С.144-147.

27 Шандиба О.Б., Сергієнко В.О., Курило А.О. Семерня О.В. Промивання дисперсних матеріалів в колонних апаратах // Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції “Технологии ХХІ века”. (8-10 вересня 2015)- Суми, Глухів - С.144-147.
28

Семерня О.В. Застосування засобів індивідуального захисту при роботі з пестицидами та хімікатами »// Матеріали 21-ї міжнародної науково-практичної конференції “Технологии ХХІ века”. (8-10 вересня 2015)- Суми, Глухів - С.13-14.

29 Мирошник Є.В., Калнагуз О.М., Семерня О.В. Результати досліджень властивостей стебел кукурудзи. // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва». (15 – 17 квітня 2015 року), - Кіровоград: КНТУ, 2015.- с. 37-39.
30 Олійник І.О.
31

Подання заявки на отримання патенту «Спосіб обробки сполучених поверхонь деталей»