ukzh-CNenrutr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Кафедра проектування технічних систем

 • Викладачі кафедри
 • Лабораторії
 • Контакти і співробітництво
 • Наукова робота

Загальна інформація

 Общая

Кафедра була створена у липні 2002 року при об’єднанні двох кафедр: «Основи проектування» та «Теоретичної і прикладної механіки». На кафедру були зібрані спеціалісти, які читають курси загально технічних дисциплін за спеціальностями: «Агроінженерія», «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» (інженерно-технологічний факультет), «Будівництво та цивільна інженерія»,  «Архітектура та містобудування» (будівельний факультет), «Харчові технології» (факультет харчових технологій), «Садово-паркове господарство», «Лісове господарство» (факультет агротехнологій та природокористування).

          У зв’язку зі створенням кафедри “Фізики і прикладної механіки” у вересні 2005 року з кафедри “Проектування технічних систем” було передано частину дисциплін. В даний час на кафедрі працює 9 чоловік, з них:  4 доценти, 3 старших викладача,  1 зав. лабораторією, 1 старший лаборант.

До складу кафедри входять:

 • Семірненко  Юрій Іванович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри;
 • Семірненко Світлана Леонідівна – к.т.н., доцент;
 • Тарельник Наталія В’ячеславівна – к.е.н., доцент;
 • Захарова Тетяна Миколаївна – к.т.н.,  доцент;
 • Ребрій Алла Миколаївна - ст. викладач;
 • Рибенко Ірина Олександрівна - ст. викладач
 • Павлов Олександр Григорович – ст. викладач
 • Колодій Тетяна Миколаївна – зав.лабораторією
 • Саєва Ольга Вікторівна - ст. лаборант

На кафедрі викладаються дисципліни:

1.“Інженерна графіка”

Мета вивчення дисципліни – навчити майбутніх фахівців читати і виконувати креслення деталей машин, механізмів і споруд, аналізувати геометричні форми предметів, абстрактно та логічно мислити.

2.«Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка»

Мета вивчення дисципліни - навчити майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню цих форм, розвинути логічне мислення та просторове уявлення студентів, виробити навики роботи з кресленнями як паперовими, та і у графічному редакторі із застосуванням ПЕОМ.

3.«Інженерна та комп’ютерна графіка»

Мета вивчення дисципліни - навчити майбутніх інженерів-енергетиків методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню цих форм, розвинути логічне мислення та просторове уявлення студентів.

4.«Комп’ютерна графіка (спецкурс)»

Метою вивчення дисципліни є навчити майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва та інженерів-енергетиків  загальним методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню цих форм, розвинути логічне мислення та просторове уявлення студентів, виробити навики роботи з кресленням у графічному редакторі із застосуванням ПЕОМ.

5.«Теорія механізмів і машин»

Метою вивчення дисципліни є навчити майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва загальним методам дослідження і проектування схем механізмів для створення високопродуктивних, надійних і економічних машин.

6. «Деталі машин»

Метою вивчення дисципліни є знання теорії, розрахунку, конструювання деталей та вузлів машин. Вивчення явищ, які відбуваються у з’єднаннях деталей машин і передачах, засвоєння методів розрахунку і конструювання деталей, які забезпечують досконалість конструкцій машини при найвигідніших її питомих показниках.

  7. «Підйомно-транспортні машини»

Метою вивчення дисципліни є підготовка майбутнього фахівця до виконання інженерних робіт і підготовка його сприйняття фахово-орієнтованих дисциплін.

8.«Інженерна механіка»

Метою вивчення дисципліни є набуття навичок із розв’язання різноманітних інженерних задач. Користуючись законами і принципами, розробляються і досліджуються нові прилади, апарати, машини та споруди.

9.«Основи патентознавства»

Мета курсу полягає в ознайомленні з загальними питаннями винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основ законодавства України з питань промислової власності та охорони прав на винаходи.

10. «Інженерні мережі і конструкції в АПК»

Мета вивчення дисципліни полягає в вивченні основних питань проектування і будівництва промислових споруд АПК та їх комплексів, сучасних систем опалення, вентиляції, а також систем водопостачання, каналізації підприємств та будівель.

11. «Нарисна геометрія»

Мета вивчення дисципліни - навчити студентів методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню цих форм, розвинути логічне мислення та просторове уявлення студентів.

12. «Альтернативні джерела енергії»

Мета вивчення дисципліни – ознайомити майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва з альтернативними джерелами енергії, схемами утворення та перетворення альтернативних видів, їх застосування у світі, в Україні та з особливостями їх застосування в АПК.

13. «Основи комп’ютерного проектування»

Метою вивчення дисципліни є навчити майбутніх інженерів-енергетиків  загальним методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню цих форм, розвинути логічне мислення та просторове уявлення студентів, виробити навики роботи з кресленням у графічному редакторі із застосуванням ПЕОМ.

14. «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України».

Мета вивчення дисципліни – ознайомити майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва з біопаливом, ефективністю їх виробництва та споживання в АПК України.

15. «Оцінка ефективності інженерних рішень».

Мета: є підготовка майбутнього фахівця до вирішення комплексу професійних  завдань і прийняття рішень в галузі інженерних систем, що потребують техніко-економічного обґрунтування.

16. «Інтелектуальна власність».

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні з загальними питаннями винахідницької патентної і раціоналізаторської діяльності, основами законодавства України з питань промислової власності та охорони прав на винаходи.

17. «Технічна механіка».

Мета вивчення дисципліни – отримання теоретичних знань, оволодіння інженерними методами розв’язання прикладних задач з загальних принципів визначення навантажень, які сприймаються елементами конструкцій і обладнання, та розрахунків їх на міцність, жорсткість, стійкість, вивчення загальних принципів побудови і механізмів, методів розрахунків, що поєднують взаємозв’язки між кінематичними, силовими параметрами і продуктивністю.

Кафедра здійснює керівництво переддипломною практикою, курсовими роботами, дипломними проектами та магістерськими роботами.

Наукові напрямки діяльності кафедри

 

 

 

 1. 1.Семірненко Ю.І. “Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок удосконалення технології утилізації біомаси”. Номер державної реєстрації теми: 0113U004782
 2. Семірненко Ю.І., Семірненко С.Л., Ребрій А.М., Рибенко І.О.  “Удосконалення технології утилізації відходів товарного соняшника”,  госпдоговірна тема (договір №1-10-5 від 1.10.2015р.).
 3. Семірненко Ю.І. Написання заключного звіту з НДРУдосконалення технології утилізації відходів товарного соняшника”,  госпдоговірна тема (договір №1-10-5 від 1.10.2015р.).
 4. Тарельник Н.В. Написання повного звіту з НДР «Розробка технології зміцнення металорізального інструменту» (протокол №11 від 26.05.16) 246с.

Семірненко Юрій Іванович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри

SemirenkoНародився 17 січня 1965 року в селі Червоному Сумського району Сумської області.

Закінчив 8 класів Червоненської восьмирічної школи в 1979 році. В тому ж році вступив до Сумського технікуму цукрової промисловості, який закінчив у 1983 році за спеціальністю: «Автоматизація виробничих процесів». В 1985 році поступив на навчання в Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту на факультет «Механізація сільського господарства», який закінчив у 1990 році.

Після закінчення інституту працював головним інженером радгоспу «Шпилівський» Сумського району, Сумської області.

В 1991 році перейшов працювати Сумський сільськогосподарський інститут на посаду асистента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини». В 1994 році вступив до заочної аспірантури і в 1998 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену регулюванню напружено-деформованого стану конструкцій.

З 1998 року по 2005 рік працював на посаді доцента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини». З жовтня 2005 року і по теперішній час працюю завідувачем та доцентом кафедри «Проектування технічних систем». Основні дисципліни: „Теорія механізмів і машин”, „Інженерні мережі і конструкції АПК”.

Наукова робота, основні напрямки: Дослідження можливості отримання альтернативних видів палива з вторинної продукції сільськогосподарського  виробництва. Розробка обладнання по альтернативному виробництву палива для двигунів внутрішнього згоряння сільськогосподарської техніки.

Зміст впроваджувальних компонентів: аналіз існуючих схем та розробка нових; теоретичні дослідження розроблених схем; розробка лабораторної  установки.

Семірненко Світлана Леонідівна к.т.н., доцент

Новый рисунокНародилася в 1968 році, освіта: перша вища – технічна (Сумський сільськогосподарський інститут, 1997 р.); друга вища – економічна (Сумський національний аграрний університет, 2004 р.).

З 2005 р. – 2006 р. Сумська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Сумський гуманітарний інститут) на посаді завідувача відділу ліцензування та акредитації;

З 1993 р. - 2003 р. працювала в Сумському сільськогосподарському інституті інженером,  викладачем,  завідуючою лабораторією інженерно – обчислювального   центру факультету „ Механізації сільського господарства”.

З 1988 р. - 2002 р. працювала в «Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний  інститут компресорного машинобудування» на посаді інженера.

З 2006 року працюю в Сумському національному агарному університеті на кафедрі „ Проектування технічних систем” асистентом,ст. викладачем.

Основні дисципліни:  «Теорія машин і механізмів», Комп’ютерна графіка (спецкурс). Наукова робота, основні напрямки:  Дослідження можливості отримання альтернативних видів палива з вторинної продукції сільськогосподарського виробництва.

Тарельник Наталія В’ячеславівна, к. е. н., доцент

Народилась  у  1986 році  в м. Северодонецьк Луганської області. З 2003 по 2009 рр. навчалась у СНАУ на інженерно-технологічному факультеті. По закінченню отримала диплом магістра за спеціальністю «Механізація с/г». У 2009 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». З 2008 по 2009 рік працювала старшим лаборантом кафедри Технічний сервіс». З вересня 2009 року працює на кафедрі «Проектування технічних систем». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». З 2014 року працює на посаді доцента кафедри ПТС.

Захарова Тетяна Миколаївна, к.т.н., доцент

Новый рисунок 1Народилася 22 липня 1987 року у селищі міського типу Красна Яруга Бєлгородської області (Росія).

У 2004 році закінчила ЗОШ I-III ступенів № 1 військово-юридичний ліцей імені В. Стрельченка. У тому ж році вступила на інженерно-технологічний факультет Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Механізація сільського господарства». На другому курсі вступила на факультет економіки і підприємництва за спеціальністю «Облік і аудит» на паралельне навчання. У 2008 році з відзнакою закінчила навчання на зазначених факультетах, отримавши дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Цього ж року вступила до магістратури Сумського національного аграрного університету на інженерно-технологічний факультет за спеціальністю «Механізація сільського господарства», а також до магістратури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на факультет перепідготовки за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У 2010 році закінчила вказані магістратури, отримавши дипломи з відзнакою.

Після закінчення університету працювала викладачем кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, займаючи при цьому 0,5 ставки на посаді інженера-механіка ТОВ НВП «Електромаш».

У жовтні 2011 року була зарахована до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). У жовтні 2014 року закінчила аспірантуру та була зарахована на посаду асистента кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У грудні 2014 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.

З вересня 2015 року і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри «Проектування технічних систем» Сумського національного аграрного університету.

Викладаю дисципліни«Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка».

Наукова роботаконструювання плоских і просторових кривих у функції натурального параметра.

Ребрій Алла Миколаївна, старший викладач

RebriyНародилась в 1966 році в м. Полтава. В 1988 р. закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут, факультет промислового та цивільного будівництва, отримала спеціальність інженера-будівельника. З 1988 року працювала інженером у Полтавському інженерно-будівельному інституті на кафедрі “Архітектура сільського господарства”.

В 1990 році переїхала до м. Суми. Була прийнята на посаду диспетчера навчального відділу Сумського сільськогосподарського інституту. В 1991 році була прийнята по конкурсу асистентом кафедри  ”Будівельні конструкції”  Сумського с/г інституту. В 1999 році поступила до аспірантури СНАУ. Працюю над дисертацією по темі: “Напружено деформований стан покриття у формі трактрисоїда обертання ”.

Викладаю дисципліни:  “Інженерна графіка”,  “Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка”. З вересня 2000 року і по теперішній час працюю старшим викладачем кафедри “Проектування технічних систем”.

 

 

Рибенко Ірина Олександрівна, старший викладач

RubenkoНародилась 3 грудня 1977року в м. Путивль,  Сумського району.

В 1995 р. закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 м. Суми ім. М. Бадаєвої.

З 11.03.1997р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри „Будівельного виробництва” Сумського сільськогосподарського інституту. У 01.10.1997р. була переведена на посаду лаборанта кафедри „Архітектури та інженерних вишукувань”. З 1998 року була переведена на посаду навчального майстра цієї ж кафедри.

В 1998 року вступила на навчання до Сумського сільськогосподарського інституту на факультет промислове та цивільне будівництво.

6 лютого 2004 року закінчила Сумський національний аграрний університет, та отримала спеціальність 7.092101 промислове та цивільне будівництво.

З 2004 року працювала на кафедрі будівництва та архітектури на посаді старшого лаборанта Сумського національного аграрного університету.

6 вересня 2004 року була переведена на посаду завідуючої лабораторією кафедри проектування технічних систем. 

В 2007 році була прийнята по конкурсу асистентом кафедри “Проектування технічних систем”.

Основні дисципліни:  „Інженерна  та комп’ютерна графіка”, «Нарисна геометрія», «Комп’ютерна графіка (спецкурс)», «Основи комп’ютерної графіки».

Павлов Олександр Григорович, старший викладач

PavlovНародився 29 січня 1985 року в с. Бездрик, Сумського району, Сумської області.

У 1991 році пішов у перший клас Бездрицької загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів.

У 2002 році закінчив Бездрицьку загальноосвітню школу Ι-ΙΙΙ ступенів і отримав атестат про повну загальну середню освіту. В цьому ж році вступив до Сумського національного аграрного університету на факультет механізації.

У 2004 році був зарахований на військову підготовку за програмою офіцерів запасу у Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету.

У 2006 році закінчив проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету і прийняв присягу.

У 2008 році закінчив Сумський національний аграрний університет і отримав диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

З 2008 року працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі „Проектування технічних систем” асистентом.

Основна дисципліна: „Підйомно-транспортні машини”.

 

Лабораторія "Деталей машин та підйомно-транспортних машин"

laboratorija-1-foto-1Лабораторія деталей машин та підйомно-транспортних машин є навчальною лабораторією кафедри проектування технічних систем і використовується у навчальному процесі інженерно-технологічного факультету при вивченні студентами таких дисциплін як: «Деталі машин» та «Підйомно-транспортні машини» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ».laboratorija-1-foto-2

Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами конструювання машин агропромислового призначення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок монтажу та контролю працездатності елементів машин.

Завданням лабораторії є надання натурних зразків вантажопідйомного обладнання, транспортувальних машин та механічних передач, а також інструменту,що дає змогу виконувати вимірювання та проводити розрахунки на міцність деталей, вузлів та механізмів.

Лабораторія "Теорії механізмів і машин"

laboratorija-2-foto-1Метою діяльності лабораторії ТМіМ являється забезпечення опанування студентамиІнженерно-технологічного факультету методами дослідження існуючих механізмів (аналіз механізмів), проектування механізмів за заданими властивостями (синтез механізмів); розгляду в першу чергу загальних питань дослідження та проектування механізмів незалежно від галузі застосування, розкриття загальних основ будови, кінематики та динаміки, які використовуються при вивченні конкретних механізмів і машин.

Завдання лабораторії теорії механізмів і машин випливає з мети її діяльності та діяльності інженерів-механіків із спеціальності 6.100202 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» та полягає в застосовуванні в розрахунках і проектуванні сільськогосподарських машин практичних навичок структурного , кінематичного та динамічного аналізу та синтезу механізмів; оформленні конструкторської документації із проектування схем механізмів і машин.

Лабораторія "Інженерної графіки"

laboratorija-3-foto-1Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами креслення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок.

Завданням лабораторії є ознайомлення студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на кресленні предмета, придбання навичок з виконання проектно-конструкторської документації.

Лабораторія "Нарисної геометрії"

laboratorija-4-foto-1Метою діяльності лабораторії є забезпечення опанування студентами інженерного фаху основами креслення, впровадження у навчальний процес практичної підготовки та набуття навичок.

Завданням лабораторії є ознайомлення студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на кресленні предмета, придбання навичок з виконання проектно-конструкторської документації.

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Контратєва 160, корпус Інженерно-технологічного факультету СНАУ, аудиторія 415

 

 • 2017
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 

Тези

 1. Павлов О.Г.  Економічна і екологічна ефективність відновлення деталей / О.Г. Павлов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Суми: СНАУ, 2017. – с.11.
 2. Павлов О.Г.  Перспективи наноматеріалів у виробництві машин для АПК / О.Г. Павлов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Суми: СНАУ, 2017. – с.12.
 3. Павлов О.Г. Застосування електроерозійної обробки в ремонтному виробництві / О.Г. Павлов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Суми: СНАУ, 2017. – с.13.
 4. Павлов О.Г. Основні напрямки модернізації системи забезпечення роботоздатності машин / О.Г. Павлов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Суми: СНАУ, 2017. – с.57.
 5. Павлов О.Г. Світові тенденції в технічному забезпеченні сільльського господарства / О.Г. Павлов // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Суми: СНАУ, 2017. – с.58.
 6. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Впровадження інтерактивної методики у вивченні графічних дисциплін / І.О.Рибенко, А.М.Ребрій // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С.45.
 7. Ребрій А.М. , Рибенко І.О. Використання САПР Компаса та ресурсів Інтернет при вивченні графічних дисциплін / І.О.Рибенко, А.М.Ребрій // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С.46.
 8. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Методика базової графічної підготовки засобами інформаційних технологій / І.О.Рибенко, А.М.Ребрій // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С.44.
 9. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Використання тривимірного моделювання на лекціях з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» / І.О.Рибенко, А.М.Ребрій // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С.14.
 10. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Дистанційне навчання – новий вид організації навчального процесу/ І.О.Рибенко, А.М.Ребрій // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С.15.
 11. Семірненко С.Л.Дослідження властивостей соломи зернових культур з метою використання в якості місцевого альтернативного видупалива /С.Л.Семірненко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С. 17.
 12. Семірненко С. Л.Біомаса – погляд на еколого- енергетичні проблеми /С.Л.Семірненко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С. 18.
 13. Семірненко С. Л.Особливості технології підготовки біомаси до спалювання /С.Л.Семірненко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, 19-21 квітня 2017р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2017. – С. 47.
 14. Семірненко Ю.І.  Нові підходи у використанні стеблової частини соняшнику у якості палива / Матеріали науково-практичної  конференції викладачів, аспірантів  та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.) – С. 16.
 15. Павлов О.Г. Формирование нанокомпозитов / О.Г. Павлов // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. індустрія 4.0. сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях»  22-26 травня 2017 року м. Суми, СумДУ, 87 с.
 16. Павлов О.Г. Электроискровое легирование при использовании порошков / О.Г. Павлов // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. індустрія 4.0. сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях»  22-26 травня 2017 року м. Суми, СумДУ, 88 с.
 17. Семірненко Ю.І., Ребрій А.М., Рибенко І.О. Організація самостійної роботи у вищих навчальних закладах / Ю.І.Семірненко, А.М.Ребрій, І.О.Рибенко // Міжнародна науково-практична конференція «WSPOLCZESNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJY», Варшава, 30- 31 січня 2017.- С. 6-10.
 18. Семірненко С. Л., Семірненко Ю.І. Утилізація золи біомаси / С.Л. Семирненко, Ю.И. Семирненко  // Сборник тезисов по материалам Международ. науч. конф. «Системы разработки и постановки продукции на производство», 22-26 травня 2017 р. – Сумы: СумДУ, 2017. - С. 90. 
 19. Тарельник Н.В. Енергопланування у машинобудівних підприємствах / Н.В. Тарельник //Сборник тезисов по материалам Международ. науч. конф. «Системы разработки и постановки продукции на производство», 2017. – Сумы: 2017.

Статті

 1. Павлов О.Г. Восстановления поверхности стальных и чугунных деталей электроэрозионным легированием и армированным металополимерным материалом / А.А.Саржанов, А.Г. Герасименко, Т.П. Волошко, А.Г.Павлов// научно-производственный и информационный журнал «Компрессорное и энергетическое машиностроение», №1 март 2017 г., с.31-38.
 2. Павлов О.Г.  Восстановления поверхности стальных и чугунных деталей (Часть 1) / Тарельник В.Б., Павлов А.Г., Саржанов Б.А. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. індустрія 4.0. сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях»  22-26 травня 2017 року м. Суми, СумДУ, 101-105 с.
 3. Павлов О.Г.  Восстановления поверхности стальных и чугунных деталей (Часть 2) / Тарельник В.Б., Павлов А.Г., Саржанов Б.А. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. індустрія 4.0. сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях»  22-26 травня 2017 року м. Суми, СумДУ, 106-109 с.

 


 

 

Подання заявок на отримання патентів та отримані патенти:

 1. Захарова Т.М. Отримання державного патенту на корисну модель 111952, Україна, МПКА01C 17/00. Робочий орган для розсіювання мінеральних добрив / Пилипака С. Ф., Захарова Т М., Чепіжний А.В., Плавинська О.В.; заявник і патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u2016 06109; заявл. 06.06.16; опубл. 25.11.16, Бюл. № 22.
 2. Павлов О.Г. Подання заявки на отримання державного патенту України на корисну модель «Спосіб відновлення зношених поверхонь металевих деталей» автори Тарельник В.Б., Марцинковський В.С., Павлов О.Г.

       3. Семірненко Ю.І., Семірненко С.Л., Ребрій А.М., Рибенко                            І.О.Отримання державного патенту на корисну модель «Брикет для вирощування саджанців» 10.06.2016 р. № 107457  

 

Статті

 1. Захарова Т.М.  Конструювання просторових кривих у функції натурального параметра на основі кулі одиничного радіуса / Т. М. Захарова // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. – Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Вип. 3 (28). – Суми: СНАУ, 2016 р. – С. 204 – 209.
 2. Захарова Т.М. Узагальнене натуральне та параметричні рівняння класу спіралей, до яких входять відомі криві / С.Ф. Пилипака, Т.М. Захарова, Т.С. Кремець // Вісник Сумського національного аграрного університету: науковий журнал. – Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Вип. 10/3 (31). – Суми: СНАУ, 2016 р. – С. 145 – 148.
 3. Павлов О.Г. Монографія Dovzhyk M. Restoring machine parts by electroerosive doping and applying polymer composites / M. Dovzhyk, V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, O. Pavlov // Selected problems of surface engineering and tribology, monografie, studia, rozprawy nr m85, Kielce 2016, p. 87-98.
 4. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Технологічно-організаційні методи забезпечення надійності експлуатації автоматизованих виробничих систем / Є.В.Коноплянченко, В.О.Герасименко, В.М.Колодненко, А.М.Ребрій, І.О.Рибенко // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. - №5.-С.38-42.
 5. Семірненко Ю.І., Семірненко С.Л.Экологические аспекты использования стеблевой части зерновых культур/ Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ROZWÓJ, PROPOZYCJE. - (29.09.2016 - 30.09.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - С. 58-60.
 6. Семірненко С.Л., Семірненко Ю. І.Використання відходів очистки товарного соняшника у якості палива/ Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // Вісник СНАУ, серія Механізація та автоматизація виробничих процесів, випуск 10/3 (31), 2016, - С. 86-89.
 7. Семірненко С. Л., Семірненко Ю. І.Використання в енергетичних цілях соломи озимої пшениці/ Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // Вісник СНАУ, серія Механізація та автоматизація виробничих процесів, випуск 10/3 (31), 2016, - С. 101-104.
 8. Семірненко Ю.І.Модифікована технологічна лінія екструдованих продуктів для переробки аграрної сировини// В. П. Дмитриков, Ю.І. Семірненко// Вісник СНАУ, серія Механізація та автоматизація виробничих процесів, випуск 10/1 (29), 2016, - С. 103-107.

   9. Тарельник Н.В. Ensuring of the preset quality of the slide bearings using the predefined selection of the cost-effective manufacturing tehnology for                         production of their elements / N. Tarelnyk, M. Zenkin, E. Konoplynchenko,  V. Martsynkovskyy, O. Ivchenko // Monograph «Selected problems of surface                engineering and tribology».Poiitechnika Swietokrzyska – Kielce -  2016. – С.20-34.

Тези

 1. Захарова Т.М.  Спосіб конструювання плоских кривих у функції натурального параметра / Т. М. Захарова // Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции «Технологии ХХІ века», 12-17 сентября 2016 г., – Сумы. Одесса, 2016. – С. 200 – 201.
 2. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Використання MOODLE для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної та комп’ютерної графіки / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.185
 3. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Значення дистанційного навчання в самостійній роботі студентів денної форми навчання технічних вузів / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.179.
 4. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення графічних дисциплін  / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.187.
 5. Ребрій А.М., Рибенко І.О.  Оцінка ефективності самостійної позааудиторної роботи студентів  / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.189.
 6. Ребрій А.М., Рибенко І.О. Роль інженерної та комп’ютерної графіки в освітньому процесі/ А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.192.
 7. Ребрій А.М., Рибенко І.О.  Сучасні тенденції графічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.197.
 8. Семірненко С.Л. Вимоги сучасного агробізнесу до освіти/ С.Л. Семірненко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.177-178.
 9. Семірненко С.Л. Аспекти екологічної безпеки в АПК/ С.Л. Семірненко // Збірник тезисів по матеріалам 22-ї  міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми. Одеса, 2016.- С.32.
 10. Семірненко Ю.І. Переработка растительных отходов АПК в топливные брикеты/ Дмитриков В.П., Семирненко Ю.И.// Збірник тез по матеріалам 22-ї міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми: СНАУ. Одеса, 2016. - С. 38-40.
 11. Семірненко Ю.І. Сільськогосподарська біомаса в балансі енергопостачання / Семірненко Ю.І.// Збірник тез по матеріалам 22-ї міжнародної наукової конференції «Технологии ХХІ века», 12-17 вересня 2016 р.: тези доп. – Суми: СНАУ. Одеса, 2016. - С. 52-53.
 12. Тарельник Н.В. Методики оцінки ризиків в страхових компаніях / Н.В. Тарельник //Сборник тезисов по материалам 22-й международ. науч. конф. «Технологии ХХІ века», Ч2. 2016. – Одеса: 2016. С.130-133.
 13. Захарова Т.М. Конструювання плоских кривих у функції натурального параметра на основі полярної системи координат / Т.М. Захарова // Збірник тез доповідей XVII міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17 – 18 жовтня 2016 року) / МОН України, Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2016. – С. 18 – 19.
 14. Павлов О.Г. Границя міцності ремонтних металополімерів / О.Г. Павлов // Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" 17-18 жовтня 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – с.178-179.
 15. Павлов О.Г. Перспективи застосування ремонтних металополімерів / О.Г. Павлов // Збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" 17-18 жовтня 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – с.180-181.
 16. Ребрій А.М., Рибенко І.О.  Впровадження освітніх інновацій аграрної науки в організацію самостійної роботи студентів / А.М.Ребрій, І.О. Рибенко // Збірник тез доповідей XVII міжнародної конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячену 116 річчю з дня народження  академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-18 жовтня 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.274-276.
 17. Семірненко С. Л.Заміщення вугілля солом'яною біомасою як спосіб зменшення шкідливих викидів / С.Л. Семірненко // Збірник тез доповідей XVII міжнародної конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячену 116 річчю з дня народження  академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-18 жовтня 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.225-227.
 18. Семірненко Ю.І. Аспекти використання побічної продукції рослинництва /Ю.І. Семірненко //Збірник тез доповідей XVII міжнародної конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячену 116 річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-18 жовтня 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.227-228.
 19. Ребрій А.М., Рибенко І.О., Будакова А.Ю. Використання Компас-3D внавчанні інженерів-механіків / І.О. Рибенко, А.М.Ребрій, А.Ю.Будакова,  // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, 14-18 листопада 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.40.
 20. Семірненко С.Л., Хальоса Я.В.Огляд наукових досліджень з вивчення процесу сушіння інфрачервоними променями/ С.Л. Семірненко,  Я.В. Хальоса   // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, 14-18 листопада 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.46.
 21. Семірненко Ю.І., Халоша Ю.В. Зношення та відновлення дискових сошників сівалок/ Ю.І. Семірненко, Ю.В. Халоша// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, 14-18 листопада 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.47.
 22. Семірненко Ю.І, Майковський В.О. Розсадні брикети із соломо-торф’яної суміші / Ю.І. Семірненко, В.О. Майковський// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, 14-18 листопада 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С.
 23. Семірненко Ю.І., Олексютенко С.В. Особливості застосування біогазовихтехнологій в сумській області / Ю.І. Семірненко, С.В. Олексютенко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, 14-18 листопада 2016р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2016. – С. 42.
 24. Семірненко Ю.І., Семірненко С.Л.Экологические аспекты использования стеблевой части зерновых культур/ Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // INŻYNIERIA I TECHNOLOGIA. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ROZWÓJ, PROPOZYCJE. - (29.09.2016 - 30.09.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - С. 58-60.
1  Ребрій А.М. Значення наочних посібників та технічних засобів у вивченні інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О.// “Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.96
 2  Бойко М.А. Обгрунтування використання багаторазового фільтру у доїльних установках типу “Молокопровід” // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.65

 

1 «Параметрична надійність шпиндельних вузлів прицизійних верстатів»./ Бондарев С.Г., Ребрій А.М., Рибенко І.О., Рясна О.О.// науковий журнал Вісник СНАУ № 11(25), 2013.  
 2  Ребрій А.М. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки. / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.65
 3  Ребрій А.М. Оцінка якості знань іноземних студентів з дисципліни інженерна графіка / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.66
 4  Ребрій А.М. Особливості викладання інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ, 2013.-С.122
 5  Ребрій А.М. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки./ Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ,2013.-С.124
 6  Рясна О.В. «Комп’ютерне моделювання: можливості, досягнення, перспективи» «Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ», (квітень 2013р.), 1 стор.
 7  Семірненко С. Л. Брикетування соломи як альтернатива сільськогосподарським спалюванням / С. Л. Семірненко, Ю. І. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (технічний сервіс машин для рослинництва). 2013, − Випуск 134. − С. 271–275.
 8  Семирненко С. Л. Усовершенствование технологии изготовления топливных брикетов из соломенной биомассы / С. Л. Семирненко, Ю. И. Семирненко, М. Я. Довжик // Молодой ученый. − 2013. − №10 (57). − С. 190-193.
 9  Семірненко С.Л. Перспективи використання солом’яної біомаси в АПК України / С.Л. Семірненко, Ю.І. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 15-19 квітня 2013 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2013. – С. 99.
 10 «Параметрична надійність шпиндельних вузлів прицизійних верстатів»./ Бондарев С.Г., Ребрій А.М., Рибенко І.О., Рясна О.О.// науковий журнал Вісник СНАУ № 11(25), 2013.
 11  Рибенко І.О. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки. / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.65
 12 Рибенко І.О. Оцінка якості знань іноземних студентів з дисципліни інженерна графіка / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // “Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ”, 11-15 листопада 2013 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2013.-С.66
 13 Рибенко І.О. Особливості викладання інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ, 2013.-С.122
 14  Рибенко І.О. Використання Moodle для створення електронного навчально-методичного комплексу з інженерної графіки./ Ребрій А.М., Рибенко І.О. // Збірник матеріалів 19–ї міжнародної наукової конференції «Технології ХХІ сторіччя», 9-14 вересня 2013 р.: тези доп. – Алушта: СНАУ,2013.-С.124
 15  Рибенко І.О. Значення наочних посібників та технічних засобів у вивченні інженерної графіки / Ребрій А.М., Рибенко І.О.// “Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ”, 14-18 квітня 2014 р.: тези доп.- Суми: СНАУ, 2014.-С.96
 16  Павлов О.Г. Аналіз технологій відновлення деталей машин О.Г.Павлов, В.Б.Тарельник, Вісник ХНТУСГ, випуск № 134, 2013 року, м. Харків, с. 255-259.
 17  Тарельник Н. В. Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Ефективна економіка [Електронне видання]. – 2013. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2096.
 18  Тарельник Н. В. Направления совершенствования финансового механизма страхового менеджмента рисков в аграрной сфере / Н. В. Тарельник // Молодой ученый. – Чита. – 2013. – № 6. – С. 445–450 (0,6 д.а.).

 

1 Семірненко С.Л. Дослідження сушки солом`яної біомаси / С.Л. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (технічний сервіс машин для рослинництва). 2012, − Вип. 121. − С. 256–261. 
 2  Семірненко С.Л. Екологічні аспекти використання солом'яної біомаси як модифікованого палива / С.Л. Семірненко // Сборник тезисов по материалам 18й междунар. науч. конф. «Технологии ХХІ века», 12-17 сентября 2012 г.: тези / СНАУ, ХПИ, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Алушта, 2012. – С. 114–115.
 3  Семірненко С.Л. Шкода довкіллю від сільгосппалів і шляхи вирішення / С.Л. Семірненко // Матеріали наук. конф. студентів СНАУ, 12-16 листопада 2012 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2012. – С. 4.
 4  Тарельник В.Б. Проблемы и перспективы повышения качества неподвижных соединений ∕ В.Б.Тарельник, В.С.Марцинковский, А.В.Белоус, А.Г.Павлов, Машиностроение, выпуск № 9, 2012 г., с. 218-232.
 5  Тарельник Н. В. Економічна ефективність страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Агросвіт. – 2012. – № 2. – С. 59–64 (0,32 д.а.).
 6  Борисова В. А. Концептуальные основы развития системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере / В. А. Борисова, Н. В. Тарельник // Молодой ученый. Серия: Экономика и управление. – Чита. – 2012. – № 12 (47) – С. 175–180. Особистий внесок: обґрунтовано напрями розвитку системи страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері.

 

1 Рясна О.В., Плавинська О.В. «Теоретико-методологічні основи організації контролю якості навчання в системі вищої освіти». // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(20-29 квітня 2011р.).-С.42. 
 2  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Концептуальные оновы внеучебной воспитательной работы в высших учебных заведениях» / О.В.Рясная, А.В. Плавинська, Матеріали 17-ої міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.81-83
 3  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Нравственно-психологический образ педагога. Мастерство педагогического общения»/ О.В.Рясная, А.В. Плавинська, Матеріали 17-ої міжнародної науково-методичної конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.83-85
 4  Рясная О.В., Плавинская А.В. «Технические средства и компьютерные системы обучения»/ О.В.Рясная, А.В. Плавинская Матеріали 17-ої міжнародній науково-методичній конференції «Технології ХХІ сторіччя» м. Алушта, (12-17 вересня) 2011р., с.85-87
 5  Семірненко С.Л. Визначення залежності щільності солом`яних брикетів від часу / С.Л. Семірненко, Ю.І. Семірненко // Збірник тез доповідей за підсумками Всеукраїнської студентської, аспірантської та викладацької науково-практичної конференції: «Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва», 15 квітня 2011 р.: тези та доповідь / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський національний технічний університет. - Кіровоград, 2011. С. 44–45.
 6  Чухрай В. Дослідження раціональної вологості паливних брикетів із соломи з метою зниження вмісту шкідливих речовин / В.Чухрай, Р. Чучман, С. Семірненко // Вісник Львівського національного аграрного університету, агроінженерні дослідження, №15. Львів, 2011. – С. 462–468.
 7  Семірненко С.Л. Дослідження залежності щільності брикетів із соломи озимої пшениці від деяких факторів / С.Л. Семірненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: (системотехніка і технології лісового комплексу). 2011. – Вип. 111. С. 112–120.
 8  Семірненко С.Л. Передумови до вирішення проблеми застосування біоенергетики в Україні / С.Л. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квіт. 2011 р.: тези / М-во аграрної політики та продовольства України, СНАУ. – Суми, 2011. – С. 36.
 9  Семірненко С.Л. Екологічні аспекти використання соломи як палива / С.Л. Семірненко // Сборник тезисов по материалам 17й междунар. науч.-метод. конф. «Технологии ХХІ века», 12-17 сент. 2011 г.: тези / СНАУ, ХПИ, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Алушта, 2011. – С. 69–70.
 10  Тарельник Н. В. Особливості розвитку страхування врожаю сільськогосподарських культур / Н. В. Тарельник // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 320–326.
 11  Тарельник Н. В. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 156–161.
 12  Тарельник Н. В. Розробка системи ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 1. – С. 374–377.
 13  Тарельник Н. В. Система показників ризик-менеджменту при страхуванні ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2011. – № 2. – С. 397–402.

 

1  Рясна О.В., Плавинська О.В. «Про користь та об’єм інформації, прийнятний для сприйняття студентами» . // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.37.
 2  Рясна О.В., Плавинська О.В. «Аналіз та методи дослідження сучасної педагогічної науки.» // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.43.
 3  Рясна О.В., Волкова Л.К. « Перспективна інноваційна технологія – дистанційне навчання.» // Сборник тезисов по материалам 16-й международной научно-методической конференции. «Технологии ХХІ века Алушта-2010» – Сумы: СНАУ, 2010. – С.45.
 4  Плавинська О.В., Рясна О.В. Фундаменталізація інженерної освіти і нові технології у викладанні.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ ( 09-13 листопада 2010 р. )
 5  Рясна О.В. , Волкова Л.К, .студенти 4 курсу Ларічкін О.С., Калещук Р.П. «Аспекти впровадження автоматизованих систем документообігу», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 6  Рясна О.В. «Освіта і виховання – система наукових знань, умінь і навиків, творча здібність», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 7  Рясна О.В. «Модульно-рейтингова система оцінки якості навчання студентів в умовах продуктивного освітнього процесу», 1 стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 8  Рясна О.В., Волкова Л.К., студенти 4 курсу Ларічкін О.С., Калещук Р.П. «Інженерне діловодство та сфера застосування» 1стор. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (20-26 квітня 2010р.)
 9  Семірненко С.Л. Вторинна продукція АПК, як джерело енергії / С.Л. Семірненко, А.О. Пестун // Матеріали наук. конф. студентів СНАУ, 8-12 листопада 2010 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2010. – С. 27.
 10  Тарельник Н. В. Управління ризиком як складова механізму забезпечення фінансової надійності / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2010. – № 2. – С. 312–318.
 11  Тарельник Н. В. Розвиток страхового менеджменту та запобігання ризиків / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2010. – №1. – С. 275–280.
 12  Тарельник Н. В. Класифікація ризиків в аграрній сфері / Н. В. Тарельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2009. – № 2. – С. 387–391 (0,25 д.а.).

 

1  Семірненко Ю.І. Перспективи та проблеми поновлювальної енергетики / Ю.І. Семірненко, С.Л. Семірненко // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квітня 2009 р.: тези / М-во аграрної політики України, СНАУ. – Суми, 2009. – С. 153–154. (здобувачем проаналізовані переваги і недоліків поновлювальних джерел енергії.
 2  Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання: монографія / [В. Ладика, Ю. Семірненко, С. Семірненко та ін.]; за заг. ред. В.І. Ладики. Суми: Університетська книга, 2009. 304 с.